Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yuddha:n.[〃 yujjhati yudh の pp.] 戦,戦争,兵学.-kathā 戦争論.-ṭṭha 戦争にある.-maṇḍala 戦場.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yuddha,【中】 打架,戰爭,打戰。 ~bhūmi,【陰】 ~maṇḍala,【中】 戰場。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yuddha,【中】打架,戰爭,打戰。yuddhabhūmi,【陰】yuddhamaṇḍala,【中】戰場。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yuddha: yuddha(ti)
ယုဒၶ(တိ)
[yuṭṭha+ta.ka.576,611.rū.6va7-8.yuddha-saṃ.jujjha,juddha-prā.]
[ယု႒+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၆၊ ၆၁၁။႐ူ။ ၆ဝ၇-၈။ ယုဒၶ-သံ။ ဇုဇၩ၊ ဇုဒၶ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yuddha:[nt.] fight; war; battle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yuddha,(nt.) [orig.pp.of yujjhati; cp.Vedic yuddha (pp.) and yudh (f.) the fight] war,battle,fight D.I,6 (daṇḍa° fighting with sticks or weapons); J.III,541 (id.); Sn.442 (Dat.yuddhāya); J.VI,222; Miln.245 (kilesa°,as pp.:one who fights sin); Mhvs 10,45 (°atthaṁ for the sake of fighting); 10,69 (yuddhāya in order to fight); 25,52 (yuddhāy’āgata); 32,12 (yuddhaṁ yujjhati); 32,13 (maccu° fight with death); 33,42; DhA.II,154 (malla° fist-fight).-- The form yudhāya at Sn.831 is to be taken as (archaic) Dat.of Vedic yudh (f.),used in sense of an inf.& equal to yuddhāya.Nd1 172 expls as “yuddh’atthāya.”

--kāla time for the battle Mhvs 10,63.--ṭṭha engaged in war S.I,100 (so read for °ttha).--maṇḍala fightingring,arena J.IV,81; Vism.190; VbhA.356 (in comparison).(Page 557)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YUDDHA:[nt] đánh nhau,đánh giặc,chiến đấu --bhūmi [f] --mandala [nt] chiến địa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yuddha:ယုဒၶ(တိ)
[ယု႒+တ။ ကစၥည္း။ ၅၇၆၊ ၆၁၁။႐ူ။ ၆ဝ၇-၈။ ယုဒၶ-သံ။ ဇုဇၩ၊ ဇုဒၶ-ျပာ။]
(၁) ႐ိုက္ႏွက္-ပစ္ခတ္-ထိုး-ေဝွ႔-သတ္ျဖတ္-တတ္ေသာ- သူ။ (၂) ႐ိုက္ႏွက္-ပစ္ခတ္-ထိုး-ေဝွ႔-သတ္ျဖတ္အပ္ေသာ၊ သူ။ (၃) စစ္ထိုးျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္-ပစ္ခတ္-ထိုး-ေဝွ႔-သတ္ျဖတ္-ျခင္း (တိုက္ခိုက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး)။ (န) (၄) စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-ရာ-အရပ္၊ တိုက္ခိုက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရာအရပ္၊ စစ္ေျမ ျပင္။ (၅) စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-ေသာ ဝတၳဳ။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yuddha:ယုဒၶ (န) (တီ-ကိတ္) (√ယုဓ္+တ)
စစ္ထိုးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,