Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yuñjati:[Sk.yunakti,yuñjati yuj] 軛す,結合す; 努力す.imper.yuñja,yuñjassu; ppr.yuñjanta,yuñjaṃ; pp.yutta; pass.yujjati; caus.yojeti,yojāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yuñjati,(yuj + ŋ-a),會合,參加,試圖。 【過】 yuñji。 【過分】 yutta。 【現分】 ~janta,~jamāna。 【獨】 ~jitvā。 【潛】 ~jitabba。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yuñjati,(yuj連接+ṁ-a),會合(to yoke),參加(to join with (Instr.or Loc.)),試圖(to exert oneself)。【過】yuñji。【過分】yutta。【現分】yuñjanta,yuñjamāna。【獨】yuñjitvā。【義】yuñjitabba。【使】yojeti。2pl.yuñjatha。imper.yuñja。med.imper.yuñjassu。pass.yujjati。caus.I.yojeti & II.yojāpeti。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yuñjati: yuñjati(kri)
ယုၪၨတိ(ႀကိ)
[yuja+a+ti.yujayoge.nīti,dhātu.yutte-saṃ.juṃjai-prā.]
[ယုဇ+အ+တိ။ ယုဇေယာေဂ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ယုေတၱ-သံ။ ဇုံဇဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yuñjati:[yuj + ṃ - a] joins with; engages in; endeavours.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yuñjati,[Vedic yunakti,yuñjati & yuñkte,yuj cp.Gr.zeu/gnumi,Lat,jungo to unite,put together (pp.junctus=Sk.yukta,cp.E.junct-ion); Lith.jùngin.The Idg.root *ịeug is an enlarged form of *eǔe “to unite,” as in Sk.yanti,yuvati,pp.yuta; f.yuti,to which also Lat.jūs=P.yūsa.The Dhtp gives several (lit.& fig.) meanings of yuj,viz.“yoge” (No.378),“samādhimhi” (399),“saṁgamane” (550)] (lit.) to yoke; (fig.) to join with (Instr.or Loc.),to engage in (Loc.),to exert oneself,to endeavour.All our passages show the applied meaning,while the lit.meaning is only found in the Caus.yojeti.-- Often expld by and coupled with the syn.ghaṭati & vāyamati,e.g.at J.IV,131; V,369; DhA.IV,137.-- Forms:pres.yuñjati Dh.382; J.V,369; 2nd pl.yuñjatha Th.2,346 (kāmesu;=niyojetha ThA.241); ppr.yuñjanto J.IV,131 (kammaṭṭhāne); imper.yuñja S.I,52 (sāsane); ThA.12; med.imper.yuñjassu Th.2,5.-- Pass.yujjati (in grammar or logic) is constructed or applied,fits (in),is meant KhA 168; SnA 148,403,456.-- Caus.I.yojeti & II.yojāpeti (q.v.).-- pp.yutta.(Page 557)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yuñjati:Turn one's attention to,be zealous,active,devote oneself to
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YUÑJATI:(yuj+ṃ+a) nối với,bắt đầu vào,cố gắng [aor] yuñji [pp] yutta [prp] --jana,--jamāna [[abs]] --jitvā [ptp] --jitabba
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yuñjati:ယုၪၨတိ(ႀကိ)
[ယုဇ+အ+တိ။ ယုဇေယာေဂ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ယုေတၱ-သံ။ ဇုံဇဣ-ျပာ။]
(၁) (က)အားထုတ္-လြန္စြာ-အားထုတ္-လုံ႔လျပဳ-၏ (ခ) လြန္စြာ-အားထုတ္-လုံ႔လျပဳ-၍ေန၏။ (၂)ယွဉ္၏။ (၃) က-ယွဉ္က-၏။ (၄) ေစ-ေစခိုင္း-၏။ (၅) တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္-လႈံ႕ေဆာ္-၏။ (၆) ရ-ရေအာင္အားထုတ္-၏။ (ေတာင္း၏။ ဗုဓ္၊ သ်)။ (၇)က်င့္၏။ (၈) ဖြဲ႕၏။ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ-ျဖင့္ဖြဲ-ဆင္-၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yuñjati:ယုၪၨတိ (√ယုဇ္)
ယွဥ္၏။ က၏။ အားထုတ္၏။ ကမၼ႒ာန္း၌ ယွဥ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,