Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yatana:n.[<yat] 努力.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yatana,【中】 努力。(p260)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yatana,【中】努力。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yatana: yatana(ti)
ယတန(တိ)
[yata+yu.yatna-saṃ (pu)-jattapākata]
[ယတ+ယု။ ယတၷ-သံ (ပု)-ဇတၱပါကတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yatana:[nt.] endeavour.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yatana,(nt.) [fr.yat,cp.Epic Sk.yatna] endeavour,undertaking J.V,346 (C.expls samosaraṇa-ṭṭhāna?); Dhtp 121 (in expln of yatati1).(Page 548)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YATANA:[nt] sự cố gắng,siêng năng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yatana:ယတန(တိ)
[ယတ+ယု။ ယတၷ-သံ (ပု)-ဇတၱပါကတ]
(၁) ျဖစ္ေစတတ္ေသာ။ (န) (၂) အားထုတ္-လုံ႔လျပဳ-ႀကိဳးကုတ္-ေစ့ေဆာ္-ႀကိဳးပမ္း-လုံးပမ္း-ႀကိဳးစား-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yatana:ယတန (န) (√ယတ္+ယု)
အားထုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,