Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yantaka:n.[<yanta] かぎ.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yantaka: yantaka(na)
ယႏၲက(န)
[yantaka+.pāṇini.5,3,98.-pakhye.]
[ယႏၲက+ကန္။ ပါဏိနိ။ ၅၊ ၃၊ ၉၈။ သုတ္ျဖင့္ကန္-ပစၥည္းကိုေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yantaka: yantaka(na)
ယႏၲက(န)

[ယတ+ဏြ။ သီ၊ ဋီ၊သစ္၊ ၂။ ၁ဝ၃။ တစ္နည္း ယာ+အႏၲ+က။ ယႏၲ+ကရ+ကြီ+မဏီမၪၥဴ၊ ၂။၂၃၃။ ယႁႏၲက-သံ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yantaka,(nt.) [fr.yanta] a bolt Vin.II,148 (vihārā aguttā honti ...anujānāmi yantakaṁ sūcikan ti),cp.Vin.Texts III,162; DA.I,200 (kuñcikā+); DhA.I,220 (yantakaṁ deti to put the bolt to,to lock up).(Page 550)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
yantaka:một loại ổ khóa thời xưa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yantaka:ယႏၲက(န)
[ယတ+ဏြ။ သီ၊ ဋီ၊သစ္၊ ၂။ ၁ဝ၃။ တစ္နည္း ယာ+အႏၲ+က။ ယႏၲ+ကရ+ကြီ+မဏီမၪၥဴ၊ ၂။၂၃၃။ ယႁႏၲက-သံ]
(၁) စက္ယႏၲရား။ (၂) က်ည္ရွင္၊ မင္းဘုတ္ႀကီး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yantaka:ယႏၲက(န)
[ယႏၲက+ကန္။ ပါဏိနိ။ ၅၊ ၃၊ ၉၈။ သုတ္ျဖင့္ကန္-ပစၥည္းကိုေခ်။]
စက္ယႏၲရားႏ်င့္တူေသာဘင။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yantaka:ယႏၲ-က (န)
က်ည္းရွင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,