Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yakana:n.[cf.Sk.yakṛt,yakan] 肝,臓肝.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yakana,【中】 肝臟。(p260)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yakana,【中】肝臟(liver)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yakana: yakana(na)
ယကန(န)
[ya+kapa+yu.]
[ယ+ကပ+ယု။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yakana:[nt.] the liver.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yakana,(nt.) [fr.Gen.yaknaḥ or sec.stem yakan- of Vedic yakṛt; cp.Av.yākars; Gr.Qpar,Lat.jecur.In formation cp.P.chakana fr.Ved.śakṛt.] the liver Kh III,; M.I,57,421; D.II,293; A.V,109; Miln.26; Vism.257,356; VbhA.60,240.The old n-stem is to be seen in cpd.yaka-peḷa (q.v.).(Page 545)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YAKANA:[m] ma quỉ,dạ xoa --gana [m] đám dạ xoa --gāha [m] quỉ ma nhập vào,ma quỉ ám ảnh --tta [nt] tình trạng ma quỉ --bhūta [a] sanh làm ngạ quỉ,dạ xoa --samāgama [m] cuộc hội họp của dạ xoa --ādhipa [m] chúa của dạ xoa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
yakana:đoạn kiến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yakana:ယကန(န)
[ယ+ကပ+ယု။]
အသည္း၊ အသဲ။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yakana:ယကန (န)
အသည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,