Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yadi:conj.[〃] もし.yadi...atha,yadi...evaṃ もし...ならば然らば.yadi evaṃ もし然らば.yadi vā もしまた.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yadi,【無】 如果,然而。 ~idaŋ,【無】 這是哪一,是,即。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yadi,【無】如果,然而,若。yadidaṁ(yadi+idaṁ),【無】這是哪一,是,即。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yadi: yadi(bya)
ယဒိ(ဗ်)
[ya+i.+i=yadi-saṃ.jai-prā.smiṃvi i-vihū.]
[ယ+ဣ။ယဒ္+ဣ=ယဒိ-သံ။ဇဣ-ျပာ။ သၼႎဝိဘတ္ႏွင့္ ဣ-ဝိဘတ္ဟူသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yadi:[ind.] if; however.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yadi,(indecl.) [adv.formation,orig.Loc.fr.ya°; cp.Vedic yadi] 1.as conjunction:if; constructed either with pres.indic.as:Sn.189; “yadi bodhiṁ pattuṁ icchasi” J.I,24 (v.167); “yadi dāyako dānaṁ deti ...etaṁ bījaṁ hoti” PvA.8; or pot.; or with a participle,as:“yadi evaṁ sante” that being so,if this is so D.I,61; “gahito yadi sīho te” if the lion is caught by you Mhvs 6,27.-- With other particles,e.g.yādi āsanamattaṁ pi even if only a seat VvA.39; yadi ...atha kasmā if ...how then Miln.4.yadi evaṁ ...(tu) even if ...yet (but) PvA.63 (y.e.pitā na rodati,mātu nāma hadayaṁ mudukaṁ).-- yadi va “or” (cp.Vedic yadi vā “or be it that”) Dh.195 (=yadi vā athavā DhA.III,252).So yadi vā at J.I,18 (v.97:latā vā yadi vā rukkhā etc.Sn.119 (gāme vā yadi vâraññe).-- 2.as a strong particle of exhortation:yadi evaṁ if so,in that case,let it be that,alright,now then PvA.54 (y.e.yaṁ mayhaṁ desitaṁ ekassa bhikkhuno dehi),217 (y.e.yāvadatthaṁ gaṇhāhi:take as much as you like).(Page 550)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yadi:If
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YADI:[in]nếu,dù vậy --idaṃ [in]cái nào là,cái đó là,như là
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yadi:ယဒိ(ဗ်)
[ယ+ဣ။ယဒ္+ဣ=ယဒိ-သံ။ဇဣ-ျပာ။ သၼႎဝိဘတ္ႏွင့္ ဣ-ဝိဘတ္ဟူသည္။]
(၁) (သကၤာဝတၳာန) အကယ္၍ ...အံ့-လွ်င္။ (၂) (ဝါသဒၵတၳ) ေသာ္လည္းေကာင္း,ျဖစ္ေစ။ (၃) (ယဒါ သဒၵတၳ) အၾကင္အခါ၌။ (၄) (ကာရဏတၳ) အၾကင္ေၾကာင့္။ (၅) (အ႐ုစိသံသူစန) အကယ္၍...အံ့၊ ဘိမူ၊ လွ်င္။ (၆) အၾကင္ေရြေလာက္၊ အၾကင္မွ်ေလာက္။ (၇) (က) တစ္နည္းကား၊ ထိုမွ တစ္ပါး။ အပ၊၁။သ်။ (ခ) ထိုၿမိဳ႕။ (ဂ) ထိုသို႔မဟုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yadi:ယဒိ (အ)
အကယ္၍။
ယဒိ ဧဝံ၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,