Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yadā:adv.[〃ya-dā] ...の時に.yadā… tadā …の時にその時に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yadā,【副】 每當,當。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yadā,【副】每當,當…時。yadā…﹐tadā…=當…,那時…(when…then)。yadi…,tadā…=若…,則…(if…then)。yattha…,tattha…該處…,此處…(where…there)。yathā…,tathā…=正如…,這樣(as…in this way)。yasmā…,tasmā…=因為…,所以…(since…therefore)。tathā…,yathā…=(如此…,)以便…(so…that)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yadā: yadā(bya)
ယဒါ(ဗ်)
[ya+dā.ka.257.nīti,uutta.5va5.(yasmiṃkāle iti yadā.kappadda,ma) jai-pātaka]
[ယ+ဒါ။ ကစၥည္း။ ၂၅၇။ နီတိ၊ ဥုတၱ။ ၅ဝ၅။ (ယသၼႎကာေလ ဣတိ ယဒါ။ ကပၸဒၵ၊ မ) ဇဣ-ပါတက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yadā:[adv.] whenever; when.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yadā,(adv.) [Vedic yadā; old Instr.of ya°] when Sn.200 (y.ca so mato seti),681,696 (here as yada,expld as yadā),923; Dh.28,69,277 sq.325,384,390; It.77 (y devo devakāyā cavati); PvA.54,67.Cp.kadā & tadā.(Page 550)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
yadā:When,whenever
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YADĀ:[ad] khi nào,bất cứ lúc nào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yadā:ယဒါ(ဗ်)
[ယ+ဒါ။ ကစၥည္း။ ၂၅၇။ နီတိ၊ ဥုတၱ။ ၅ဝ၅။ (ယသၼႎကာေလ ဣတိ ယဒါ။ ကပၸဒၵ၊ မ) ဇဣ-ပါတက]
(၁) အၾကင္-အခါ-ကာလ -ခဏ-၌၊ (၂) အၾကင္ေၾကာင့္။ (၃) အၾကင္...သည္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yadā:ယ-ဒါ (နိ)
အၾကင္အခါ၌။
ယဒါ စရဟိ၊ အၾကင္အခါ၌ကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,