Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yūsa:m.[Sk.yūṣan,yūṣa] 汁,ス一プ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yūsa,【陽】 (水果)汁,湯。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yūsa,【陽】(水果)汁,湯。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yūsa: yūsa(a)
ယူသ(အ)
[yūsa+a.yūpa-saṃ.jasa-prā.]
[ယူသ+အ။ ယူပ-သံ။ ဇသ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yūsa:[m.] juice; soup.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yūsa,[Vedic yūṣan,later Sk.yūṣa; fr.base Idg.*ūs,cp.Lat.jūs soup,Gr.zu/mh yeast,ferment,zwmόs soup; Obulg.jucha=Ger.jauche manure; Swedish ōst cheese; an enlargement of base *ịeu to mix,as in Sk.yu to mix:see yuta,to which further *ịeǔe,as in yuñjati] 1.juice Vin.I,206 (akaṭa° natural juice); Mhvs 28,26; VvA.185 (badara° of the jujube); Vism.195 (seda° sweaty fluid).-- 2.soup,broth.Four kinds of broths are enumd at M.I,245,viz.mugga° bean soup,kulattha° of vetch (also at Vism.256),kaḷāya° (chick-) pea soup,hareṇuka° pea soup; Miln.63 (rañño sūdo yūsaṁ vā rasaṁ vā kareyya).(Page 557)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YŪSA:[m] nước cốt,nước súp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yūsa:ယူသ(အ)
[ယူသ+အ။ ယူပ-သံ။ ဇသ-ျပာ။]
(၁) အရည္၊ သနံရည္၊ အနာမွ ထြက္ေသာအရည္။ (၂) ပဲျပဳတ္ရည္။ (၃) စြတ္ျပဳတ္၊ ဆန္ျပဳတ္။ (၄) ေသြး။ (၅) ျခင္ဆီ၊ အဆီ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
yūsa:ယူသ
ဘူ = ဟႎသာယံ-ညႇဉ္းဆဲျခင္း၌။ ယူသတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yūsa:ယူသ (ပ)
ပဲျပဳတ္ရည္။ အေစးအရည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,