Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāvajīvika: yāvajīvika(ti)
ယာဝဇီဝိက(တိ)
[yāvajīva+ika,ika-amarhi.]
[ယာဝဇီဝ+ဣက၊ ဣက-အနက္မရွိ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāvajīvika: yāvajīvika(ti)
ယာဝဇီဝိက(တိ)
[yāvajīva+ika.yāvayattako jīvo yāvajīvo,soāssatthiç yāvajīvaṃ vā pariharitvā paribhuñjitabbanti yāvajīvikaṃ.pā,yo.83.(-kaṅkhā,ṭī,.395.vi,laṅkāra,ṭī,1.186.khuddasikkhā,ṭī,.297).]
[ယာဝဇီဝ+ဣက။ ယာဝယတၱေကာ ဇီေဝါ ယာဝဇီေဝါ၊ ေသာအာႆတၳိ,ယာဝဇီဝံ ဝါ ပရိဟရိတြာ ပရိဘုၪၨိတဗၺႏၲိ ယာဝဇီဝိကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၈၃။ (-ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၃၉၅။ ဝိ၊ လကၤာရ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၈၆။ ခုဒၵသိကၡာ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၂၉၇)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāvajīvika:[adj.] existing as long as one's life lasts.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
yāvajīvika:chữ gọi chung các thứ thuốc trị bệnh (nằm ngoài năm thứ đặc biệt là bơ đặc (butter),bơ lỏng (ghee),dầu ăn,mật mía,mật ong) tỳ khưu có thể cất giữ các loại thuốc này để dùng vô thời hạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāvajīvika:ယာဝဇီဝိက(တိ)
[ယာဝဇီဝ+ဣက။ ယာဝယတၱေကာ ဇီေဝါ ယာဝဇီေဝါ၊ ေသာအာႆတၳိ,ယာဝဇီဝံ ဝါ ပရိဟရိတြာ ပရိဘုၪၨိတဗၺႏၲိ ယာဝဇီဝိကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၈၃။ (-ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၃၉၅။ ဝိ၊ လကၤာရ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၈၆။ ခုဒၵသိကၡာ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၂၉၇)။]
ယာဝဇီဝိကဝတၳဳ၊ အၾကင္မွ်ေလာက္ေသာ အသက္ရွိေသာ ဝတၳဳ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāvajīvika:ယာဝဇီဝိက(တိ)
[ယာဝဇီဝ+ဣက၊ ဣက-အနက္မရွိ။]
အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လုံး၊ အသက္ရွိသမွ် ကာလပတ္လုံး၊အသက္ရွိသေရြ႕၊ အသက္ထက္ဆုံး။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāvajīvika:ယာဝဇီဝိက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,