Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāvadatthacīvara: yāvadatthacīvara(na)
ယာဝဒတၳစီဝရ(န)
[yāvadattha+cīvara]
[ယာဝဒတၳ+စီဝရ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
yāvadatthacīvara:sau khi thọ y kaṭhina thì tỳ khưu có quyền cất giữ bao nhiêu y áo cũng được và không cần chú nguyện hay gửi ai cất hộ (vikappana) trường hợp này được gọi là yāvadatthacīvara,quyền giữ y tùy thích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāvadatthacīvara:ယာဝဒတၳစီဝရ(န)
[ယာဝဒတၳ+စီဝရ]
အလိုရွိတိုင္း-အလိုရွိသေလာက္-အဓိ႒ာန္မတင္-ဝိကပၸနာမျပဳ-ဘဲ သကၤန္းကို-ေဆာင္ျခင္း-ဆယ္ရက္လြန္ေအာင္ ထားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,