Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
yāga:m.[<yaj] 供犠,犠牲,献供祭; 供養,施捨.-piṇḍa 供養食.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yāga,【陽】 犧牲,給捐獻的,布施。(p261)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yāga,(fr.yaj,*Sk.yāga,cp.yañña & yaja),【陽】1.犧牲,給捐獻的,布施(a (brahmanic) sacrifice,known otherwise as mahāyāga (or pl.°yāgā),and consisting of the 4:assamedha,purisamedha,sammāpāsa,vāja-peyya.Thus mentioned at S.I,76 & Sn.303.)。2.布施(In Buddhistic sense:gift,alms giving,charity; expense or expenditure of giving (almost syn.with cāga)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yāga: yāga(pu)
ယာဂ(ပု)
[yāja+ṇa.ijjittaç ijjateç ijjissateç yajanaṃ vā yāgo.rū.58va.yajanaṃ yāgo,ṇo.ṭī.2va5.nirutti.542.ijjateti yāgo,yañño.kappadduma.yāga-saṃ.jāga-pākata.]
[ယာဇ+ဏ။ ဣဇၨိတၱ,ဣဇၨေတ,ဣဇၨိႆေတ,ယဇနံ ဝါ ယာေဂါ။ ႐ူ။ ၅၈ဝ။ ယဇနံ ယာေဂါ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၅။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၄၂။ ဣဇၨေတတိ ယာေဂါ၊ ယေညာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ယာဂ-သံ။ ဇာဂ-ပါကတ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yāga:[m.] sacrifice; alms-giving.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yāga,[fr.yaj,*Sk.yāga,cp.yañña & yaja] 1.a (brahmanic) sacrifice,known otherwise as mahāyāga (or pl.°yāgā),and consisting of the 4:assamedha,purisamedha,sammāpāsa,vāja-peyya.Thus mentioned at S.I,76 & Sn.303.-- 2.In Buddhistic sense:gift,alms‹-› giving,charity; expense or expenditure of giving (almost syn.with cāga) A.I,91 (here given in line with dāna & cāga,with distinction of āmisa° & dhamma°,i.e.the material sacrifice,as under 1,and the spiritual sacrifice or help); with the same contrast of ā° & dh.° at D.III,155; It.98,102; J.V,57,65; DhA.I,27.-- J.IV,66 (sahassena yāgaṁ yajanto); Miln.21 (dhamma°); VvA.155; PvA.135 (mahā°-saññita yañña),136 (mahā°).-- suyiṭṭha yāga sampadā “well-given is the perfection of charity” ThA.40 (Ap.v.7)=230 (id.).

--piṇḍa the sacrificial oblation consisting in a ball of meat or flour (cp.piṇḍa-pitṛ-yajña) J.VI,522 (with v.l.yāgu°).(Page 551)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀGA:[m] sư hy sinh,vật bố thí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yāga:ယာဂ(ပု)
[ယာဇ+ဏ။ ဣဇၨိတၱ,ဣဇၨေတ,ဣဇၨိႆေတ,ယဇနံ ဝါ ယာေဂါ။ ႐ူ။ ၅၈ဝ။ ယဇနံ ယာေဂါ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၅။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၄၂။ ဣဇၨေတတိ ယာေဂါ၊ ယေညာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ယာဂ-သံ။ ဇာဂ-ပါကတ။]
(၁)ေပး-စြန္႔-လွဴ-ေပးကမ္း-စြန္႔ၾကဲ-လွဴဒါန္း-ျခင္း။ (၂) ပူေဇာ္အပ္ေသာ ဝတၳဳ။ (က) ပစၥည္း ေလးပါ။ (ခ) တရား။ (၃) ပူေဇာ္ျခင္း။ (၄) မ်ိဳး႐ိုးစဉ္ဆက္ အျမဲလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္းအလွဴ။ (၅) ယဇ္၊ နတ္ပူေဇာ္-နတ္တင္-ယဇ္ပူေဇာ္-ျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yāga:ယာဂ (ပ) (√ယဇ္+ဏ)
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,