Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
yādisa:yādisi a.[Sk.yādṛś,yādṛśa<yad-dṛśa] 像什麼樣的,如何的,怎樣的,什麼樣的 e.g.如何的(怎樣的,什麼樣的)危險也不怕,即使怎麼(如何,怎樣)些少也~.
パーリ語辞典 水野弘元著
yādisa:yādisi a.[Sk.yādṛś,yādṛśa<yad-dṛśa] いかなる如き,いかなる,いかに些少でも.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Yādisa,yādisaka,【形】 無論那一個,無論什麼,相似的。(p262)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Yādisa,yādisaka,【形】無論哪一個,無論什麼,相似的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
yādisa: yādisa(ti)
ယာဒိသ(တိ)
[ya+dusa+ṇvi.ka.642.nīti,sutta.1269.ya+disa+kvi.rū.588.yā+disa+ka.5.43.thī-nitea yādisaç yādisī.kaç ç nīti-nitea kattusādhana,rūnitea kattu-sādhanaç kammasādhana,nitea kammasādhanahu.yādaga-saṃ.jārisa-prā.]
[ယ+ဒုသ+ဏြိ။ ကစၥည္းဉာသ္။ ၆၄၂။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၆၉။ ယ+ဒိသ+ကြိ။ ႐ူ။ ၅၈၈။ ယာ+ဒိသ+က။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၃။ ထီ-၌ ယာဒိသ,ယာဒိသီ။ ကစၥည္း,ဉာသ္,နီတိ-တို႔၌ ကတၱဳသာဓန၊ ႐ူ၌ ကတၱဳ-သာဓန,ကမၼသာဓန၊ေမာဂ္၌ ကမၼသာဓနဟုဆိုသည္။ ယာဒဂ-သံ။ ဇာရိသ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
yādisa:[adj.] whichever; whatever; which like.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Yādisa,(adj.) [Vedic yādṛś & yādṛsa,yad+dṛśa] which like,what like,whichever,how much; in neg.sentence:any,whatever little.-- Pv.II.119 (=yāva mahanto PvA.77).-- Often combd with kīdisa in meaning “any one,this or that,whoever,” e.g.Vv 5014 (=yo vā so vā pacura-jano ti attho VvA.213).As adj.:yādisi (sic!=Sk.yādṛśī) --kīdisā jīvikā (no livelihood,whatever little) J.VI,584 (v.728; Trenckner,Miln.p.423 gives v.732!),expld by C as “yā vā sā vā,lāmakā ti attho”; yādisaṁ kīdisaṁ dānaṁ a gift of whatever kind Miln.278.So also with tādisa:yādisā vā tādisā vā (viz.kāmā) of whichever kind A.III,5.(Page 553)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
YĀDISA:--saka [a] bất luận cái nào,cái gì,cái nào giống in
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
yādisa:ယာဒိသ(တိ)
[ယ+ဒုသ+ဏြိ။ ကစၥည္းဉာသ္။ ၆၄၂။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၆၉။ ယ+ဒိသ+ကြိ။ ႐ူ။ ၅၈၈။ ယာ+ဒိသ+က။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၃။ ထီ-၌ ယာဒိသ,ယာဒိသီ။ ကစၥည္း,ဉာသ္,နီတိ-တို႔၌ ကတၱဳသာဓန၊ ႐ူ၌ ကတၱဳ-သာဓန,ကမၼသာဓန၊ေမာဂ္၌ ကမၼသာဓနဟုဆိုသည္။ ယာဒဂ-သံ။ ဇာရိသ-ျပာ။]
(၁) အၾကင္သို႔ ႐ႈတတ္-အၾကင္သို႔႐ႈအပ္ေသာ၊ အၾကင္သို႔ သေဘာရွိေသာ။ (၂) အလြန္မ်ားစြာေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
yādisa:ယာဒိသ (တိ)
အၾကင္သို႔ေသာ သေဘာ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,