Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vyatta:a.[=byatta,viyatta,veyyatta.Sk.vyakta<vi-añj の pp.] 聰明な,有能な,堪能な,明白な.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vyatta,【形】 學習的,完成的,顯然的,明白的。 ~tara,【形】 更有學問的,更有技術的。 ~tā,【陰】 聰明,學問。(p307)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vyatta,Byatta,【形】學習的,完成的,顯然的,明白的。vyattara,【形】更有學問的,更有技術的。vyattā,【陰】聰明,學問。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vyatta:[adj.] learned; accomplished; evident; manifest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vyatta,(adj.) [cp.viyatta,veyyatta & byatta] 1.experienced,accomplished,learned,wise,prudent,clever S.IV,174 (paṇḍita+),375; A.III,117,258; J.VI,368; VvA.131 (paṇḍita+); PvA.39 (id.).-- unskilled,foolish (+bāla) S.IV,380; A.III,258; J.I,98.-- 2.evident,manifest PvA.266 (°pākaṭa-bhāva).(Page 653)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VYATTA:[a] học giả,hoàn thành,minh bạch,hiển nhiên --tara [a] càng thông hiểu,khôn khéo --tā [f] sự thông thạo,sự học thức

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,