Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vutti:f.[Sk.vṛtti] 行為,生活,慣習.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vutti,【陰】 行為,習慣,練習,用法,生計。 ~ka,vuttī,【形】 有…習慣的,有…練習的。 ~tā,【陰】 條件。(p303)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vutti,【陰】行為,習慣,練習,用法,生計。vuttika,vuttī,【形】有…習慣的,有…練習的。vuttitā,【陰】條件。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vutti:[f.] conduct; habit; practice; usage; livelihood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vutti,(f.) [fr.vṛt,cp.vattati; Sk.vṛtti] mode of being or acting,conduct,practice,usage,livelihood,habit S.I,100 (ariya°; cp.ariya-vāsa); Sn.81=Miln.228 (=jīvitavutti SnA 152); Sn.68,220,326,676; J.VI,224 (=jīvita-vutti C.); Pv.II,914 (=jīvita PvA.120); IV,121 (=jīvikā PvA.229); Miln.224,253; VvA.23.(Page 645)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vutti:Conduct,behaviour,manner; business,profession,livelihood; in poetry,measure,rhythm,metre; explanation,gloss
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VUTTI:[f] hạnh kiểm,thói quen,sự thực hành,cách thường dùng,cách sinh sống --ka,vuttī [a] có thói quen,hay thực hành --tā [f] điều kiện
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vutti:ဝုတၱိ (ဣ) (√ဝစ္+တိ)
ေျပာဆိုျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vutti:ဝုတၱိ (ဣ) (√ဝတၱ္+တိ)
ျဖစ္ျခင္း။ က်င့္ျခင္း။ သံုးျခင္း။ အသက္ေမြးျခင္း။ သုတ္၏အနက္ကို ေဖာ္ျပေသာ စကားရပ္ (သုတၱတၳံ ဝစတီတိ ဝုတၱိ)။ သုတ္အဖြင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,