Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vutta:a.① [vuccati の pp.] 言われた,説かれた.evaṃ vutte かく言われた時に.-vādin 所説の説者.② [vapati vap ①の pp.] 播種せる,まいた.③ [vapati vap ②の pp.] 剃った.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vutta,(vadati 的【過分】),已說,(vapati 的【過分】) 已播種,已剃頭。 【中】被播種的事物,被說的事物。 ~ppakāra,【形】 有以上所提到的品質。~ppakārena,【副】 在以上所解釋的方法。 ~vādī,【陽】 人雲亦雲者。~sira,【形】 剃光頭的。(p303)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vutta,(vadati‘說’的【過分】),已說,(vapati 的【過分】) 已播種,已剃頭。【中】被播種的事物,被說的事物。vuttappakāra,【形】有以上所說的品質。vuttappakārena,【副】在以上述所說的方法。vuttavasa﹐所說。vuttavādī,【陽】人雲亦雲者。vuttasira,【形】剃光頭的。“imāya nāmā”ti vutte,已說如此這般。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vutta,(pp.of vapati) sown; shaven.vutta (nt.) the thing sown or said.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vutta:[pp.of vadati] spoken; said; told.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vutta,3 [pp.of vapati2] shaven M.II,168 (°siro).Cp.nivutta2.(Page 645)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vutta,2 [pp.of vapati1] sown S.I,134 (khetta); J.I,340; III,12; VI,14; Miln.375 (khetta); PvA.7,137,139.(Page 645)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vutta,1 [pp.of vatti,vac; cp.utta] said DA.I,17 (°ṁ hoti that is to say); DhA.II,21,75,80; SnA 174.

--vādin one who speaks what is said (correctly),telling the truth M.I,369; S.II,33; III,6.(Page 645)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VUTTA:(pp của vadati) đã nói (từ chữ vapati),gieo (giống),cạo gọt [nt] vật đã gieo,hay đã nói,cạo gọt --ppakāra [a] đã nói phẩm hạnh ở trên --ppakārena [ad] theo cách đã giải ở trên --vādī [3] người nói lại những cái gì đã nói rồi --sira [a] với cái đầu đã cạo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vutta:bị nói đến
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vutta:ဝုတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဝပ္+တ)
စိုက္ပ်ိဳးအပ္သည္။ ရိတ္အပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vutta:ဝုတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဝစ္+တ)
ဆိုအပ္သည္။ ေဟာအပ္သည္။ ေလွ်ာက္အပ္သည္။ မိန္႔အပ္သည္။
ဧဝံ ဝုေတၱ၊ ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,