Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vuddhi,vuddha:→vuḍḍhi,vuḍḍha
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vuddhi,vuḍḍhi:f.[ Sk.vṛddhi] 増長,増大,繁栄. =vaḍḍhi,buddhi. vuddhi kusalesu dhammesu 諸善法の增大
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vuddhi,參考 Vuḍḍhi。 ~ppatta,【形】 成年的,適合成婚的,成年人的。(p303)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vuddhi,【陰】增加,生長,繁榮。參考 Vuḍḍhi。vuddhippatta,【形】成年的,適合成婚的,成年人的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vuddhi:[f.] increase; growth; prosperity.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vuddhi:Increase,growth; prosperity,advantage
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VUDDHI:như vuṇṇhi,--ppatta [a] đến tuổi trưởng thành,nên thành hôn,đã lớn lên
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vuddhi:ဝုဒၶိ (ဣ) (√ဝၯ္+တိ)
ပြားမ်ားျခင္း။ တိုးပြားျခင္း။ အစီးအပြား။ စီးပြားခ်မ္းသာ။ အရြယ္ႀကီးျခင္း။ သီလျဖင့္ ႀကီးပြားျခင္း။ အာ,ဧ,ဩ-ျပဳရျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vuddhi:ဝုဒၶိ ဝုၯိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,