Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vuccati:vuccate [vac の pass.Sk.ucyate,BSk.uccati] 言われる.pr.3pl.vuccare; ppr.vuccamāna; pp.vutta.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vuccati, vuccate: [vac の pass.Sk.ucyate,BSk.uccati] 言われる.pr.3pl.vuccare; ppr.vuccamāna; pp.vutta
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vuccati,(vac + ya),被稱為,被叫做。 【現分】 vuccamāna。(p303)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vuccati,(vac +ya),【被】被稱為,被叫做。【現分】vuccamāna。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vuccati: 被呼喚
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vuccati:[vac + ya] to be said or called.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vuccati,[Pass.of vac] to be called D.I,168,245; Sn.436,759,848,861,946; Nd1 431; Nd2 s.v.katheti; SnA 204; DhA.II,35.See also vatti.-- pp.vutta.(Page 644)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VUCCATI:(vac+ya) đã gọi,đã nói [prp] vuccamāna
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vuccati:được gọi là
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vuccati:ဝုစၥတိ (ကမၼ) (√ဝစ္+ယ)
ဆိုအပ္၏။ ေဟာအပ္၏။ ေျပာအပ္၏။ ေလွ်ာက္အပ္၏။ ေခၚအပ္၏။ ရြတ္အပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,