Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vuṭṭhi:f.[Sk.vṛṣṭi<vṛṣ] 雨.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vuṭṭhi,【陰】 雨。 ~ka,【形】 有雨的。(p303)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vuṭṭhi,【陰】雨。vuṭṭhika,【形】有雨的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vuṭṭhi:[f.] rain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vuṭṭhi,(f.) [fr.vṛṣ,see vassati1 & cp.Vedic vṛṣṭi] rain S.I,172=Sn.77 (fig.=saddhā bījaṁ tapo vuṭṭhi); A.III,370,378 (vāta°); It.83; Dh.14; J.VI,587 (°dhārā); Ap 38 (fig.),52 (amata°); Miln.416; Vism.37,234 (salila°); Mhvs 1,24; SnA 34,224; PvA.139 (°dhārā shower of rain).--dubbuṭṭhi lack of rain,drought (opp.suvuṭṭhi) J.II,367=VI,487; Vism.512.(Page 645)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vuṭṭhi:Rain
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VUṬṬHI:[f] mưa --ka [a] đang có mưa
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vuṭṭhi:ဝု႒ိ (ဣ) (√ဝႆ္+တိ)
မိုး။ မိုးေပါက္။ မိုးရြာျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,