Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vuṭṭhāna:n.[<vuṭṭhāti] 出定,出起,出罪.-kusala 出起善,起つに巧なる,出罪善.-gāmin 出起に至る.-vasin 出定自在なる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vuṭṭhāna,【中】 升起。(p303)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vuṭṭhāna,【中】升起。vuṭṭhānavasitā﹐出定自在,能夠輕易及迅速地從禪定中出來的能力。vuṭṭhānagāmi,出起(因為「道」乃從所執著的事物--即外在的相--出起,也從內在的煩惱出起,所以「道」被稱為「出起」。)。Vism.671.︰gotrabhuñāṇaṁ vuṭṭhānagāminiyā vipassanāya pariyosānaṁ.(種姓智為至出起觀的最終)。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vuṭṭhāna,(nt.) [the sandhi form of uṭṭhāna] 1.rise,origin J.I,114 (gabbha°).-- 2.ordination,rehabilitation (in the Order) Vin.IV,320; Miln.344.-- 3.(cp.uṭṭhāna 3) rousing,rising out,emerging,emergence; appld as a religious term to revival from jhāna-abstraction (cp.Cpd.67,215 n.4; Dhs.trln,§ 1332) M.I,302; S.III,270; IV,294; A.III,311,418,427 sq.; Vism.661 (in detail),681 sq.(id.); Dhs.1332; Nett 100; Tikp 272,346.--°gāminī (--vipassanā-ñāṇa) “insight of discernment leading to uprising” (Cpd.67) Vism.661,681 sq.(Page 644)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vuṭṭhāna:sự xuất ly,sự xuất khỏi,sự ra khỏi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vuṭṭhāna:ဝု႒ာန (န) (ဝိ+ဥဒ္√ဌာ+ယု)
ထျခင္း။ အနာမွ ထျခင္း။ ဘဝင္မွ ထျခင္း။ သမာပတ္မွ ထေျမာက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,