Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vuḍḍhi:vuḍḍhi f.[=vuḍḍhi,buddhi,Sk.vṛddhi] 増長,増大,繁栄.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vuḍḍhi,vuddhi:f.[ Sk.vṛddhi] 増長,増大,繁栄. =vaḍḍhi,buddhi. vuddhi kusalesu dhammesu 諸善法の增大
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vuḍḍhi,【陰】 增加,生長,繁榮。(p303)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vuḍḍhi,【陰】增加,生長,繁榮,昌隆。mahāsālāpi pañcahi vuddhīhi vaḍḍhanti,五種種植(五種生種子:根種、莖種、節種、枝種、種籽)皆盛產。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vuḍḍhi,(f.) increase; growth; prosperity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vuḍḍhi,& vuddhi (f.) [a by-form of vaḍḍhi] increase,growth,furtherance,prosperity.-- 1.vuḍḍhi PvA.22.Often in phrase vuḍḍhi virūḷhi vepulla (all three almost tautological) Miln.51; Vism.129.-- 2.vuddhi M.I,117 (+virūḷhi etc.); S.II,205 sq.; III,53; V,94,97; A.III,76 (opp.parihāni),404 (+virūḷhi),434 (kusalesu dhammesu); V,123 sq.; It.108; J.V,37 (°ppatta grown up); Vism.271,439 (so read for buddhi); DhA.II,82,87; Sdhp.537.(Page 645)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VUḌḌHI:[f] tăng gia,phát triển,thịnh vượng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vuḍḍhi:ဝုၯိ (ဣ) (√ဝၯ္+တိ)
ႀကီးပြားျခင္း။ ပြားမ်ားျခင္း။ ပြားစည္းျခင္း။ စည္ပင္ျပန္႔ပြားျခင္း။ မၾတာ၏ပြားျခင္း။ အာ-ဧ-ဩ-ျပဳရျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,