Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vossagga:m.[=ossagga<ava-sṛj] 捨,最捨,捨遣,棄捨.-pariṇāmin 最捨に至る.-rata 棄捨を喜ぶ者.vossagge paññā 最捨の慧.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vossagga,【陽】 vossajana,【中】 捐贈物,作罷,放棄。(p306)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vossagga,vosagga(=ossagga; ava+srj),【陽】vossajana,【中】作罷,放棄,移送,捐贈物(relinquishing,relaxation; handing over,donation,gift)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vossagga:[m.] donation; relinquishing; giving up.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vossagga,[=ossagga; ava+sṛj] relinquishing,relaxation; handing over,donation,gift (see on term as ethical Bdhgh at K.S.I.321) D.III,190 (issariya° handing over of authority),226; S.IV,365 sq.; V,63 sq.351 (°rata fond of giving); A.II,66 (id.); III,53 (id.); Ps.I,109; II,24,117; J.VI,213 (kamma°); Nett 16; Vbh.229,350; Vism.224; VbhA.317.--sati-vossagga relaxation of attention,inattention,indifference DhA.I,228; III,163,482; IV,43.--pariṇāmi,maturity of surrender S.I,88.(Page 652)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VOSSAGGA:[m] --sajana [nt] sự cho,sự biếu tặng,sự dứt bỏ,từ bỏ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vossagga:hết sự buôn thả,sự phóng xả tâm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vossagga:ေဝါႆဂၢ (ပ) (ဝိ+ဩ√သဇၨ္+ဏ)
စြန္႔လႊတ္ျခင္း။ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း။ သခၤါရတရားတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္။
သတိယာ ေဝါႆဂၢႆ၊ သတိလြတ္ေသာ သူ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,