Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
voropeti:[= oropeti] 奪う,奪い取る,殺す.jīvitā voropeti 生命から奪う,生命を奪う.pp.voropita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Voropeti,(vi + ava + rup + e),剝奪,取走。 【過】 ~esi。 【過分】 voropita。【現分】 ~penta。 【獨】 ~petvā。(p306)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Voropeti,(vi+ava下+rup+e),剝奪,取走。【過】voropesi。【過分】voropita。【現分】voropenta。【獨】voropetvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
voropeti:[vi + ava + rup + e] deprives of; takes away.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Voropeti,[=oropeti] to deprive of (Abl.),to take away; only in phrase jīvitā voropeti [which shows that --v- is purely euphonic] to deprive of life,to kill D.I,85; J.IV,454; DA.I,236; DhA.IV,68; PvA.67,105,274.(Page 652)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
voropeti:To deprive of
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VOROPETI:(vi+ava+rup+e) cướp đoạt,lấy đoạt đi [aor] --esi [pp] voropita [prp] --penta [abs] --petvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
voropeti:đoạt lấy,cướp đoạt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
voropeti:ေဝါေရာေပတိ (ကာ) (ဝိ+ဩ√႐ုဟ္+ဏာေပ)
ခ်၏။
သမဏံ ေဂါတမံ ဇီဝိတာ ေဝေရာေပႆာမိ၊ ရဟန္းေဂါတမကို အသက္မွ ခ်အံ့။ေဝါေရာေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,