Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vohāra:m.[<voharati,Sk.BSk.vyavahāra] 言説,名称,慣用語,慣例; 俗事,売買,職業; 裁判,決断; 魔魚.-kūṭa 詐りの言説,提訴,裁判.-desanā 流通説示=経蔵.-samuccheda 俗事の断絶.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vohāra,【陽】 呼叫,表達,使用,貿易,法律學,現在的名稱。(p306)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vohāra,【陽】呼叫,世俗的表達,使用,貿易,法律學,現在的名稱。vohāravacana,慣用語。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vohāra:[m.] calling; expression; use; trade; jurisprudence; current appellation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vohāra,[vi+avahāra] 1.trade,business M.II,360; Sn.614 (°ṁ upajīvati); J.I,495; II,133,202; V,471; PvA.111,278.-- 2.current appellation,common use (of language),popular logic,common way of defining,usage,designation,term,cognomen; (adj.) (-°) so called SnA 383,466,483 (laddha° so-called); DA.I,70; PvA.56,231 (laddha° padesa,with the name) VvA.8,72 (pāṇo ti vohārato satto),108 (loka nirūḷhāya samaññāya v.).--ariya-vohāra proper (i.e.Buddhist) mode of speech (opp.anariya° unbuddhist or vulgar,common speech) D.III,232; A.II,246; IV,307; Vin.IV,2; Vbh.376,387.lokiya-vohāra common definition,general way of speech SnA 382.On term see also Dhs.trsln § 1306.-- 3.lawsuit,law,lawful obligation; juridical practice,jurisprudence (cp.vohārika) Sn.246 (°kūṭa fraudulent lawyer); J.II,423 (°ṁ sādheti to claim a debt by way of law,or a lawful debt); VI,229; DhA.III,12 (°ûpajīvin a lawyer); SnA 289.-- 4.name of a sea-monster,which gets hold of ships J.V,259.(Page 652)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VOHĀRA:[m] sự kêu gọi,sự cần dùng,sự buôn bán,sự bày tỏ,sự diễn tả luật học,án lệ,sự thường kêu gọi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vohāra:ေဝါဟာရ (ပ) (ဝိ+ဩ√ဟရ္+ဏ)
စကား။ ေခၚေဝၚျခင္း။ အမည္သညာ။ ဆိုျခင္း။ ကုန္သြယ္ျခင္း။ တရားဆံုးျဖတ္ျခင္း။
ေဝါဟာရံ ကေရာေႏၲာ၊ ကုန္သြယ္ျခင္းကို ျပဳလ်က္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,