Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vodāna:n.[vi-ava-dā ④ (浄まる) -ana,BSk.vyavadāna] 浄明,清浄,清白.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vodāna,【中】 純凈,神聖化。(p306)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vodāna,【中】純凈、明凈,神聖化。【反】saṁkilesa﹐【陽】煩惱,汙染。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vodāna:[nt.] purity; sanctification.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vodāna,(nt.) [fr.vi+ava+4 to clean,cp.BSk.vyavadāna Divy 616; AvŚ II.188] 1.cleansing,getting bright (of sun & moon) D.I,10 (=visuddhatā DA.I,95).-- 2.purity (from the kilesas,or stains of sin),purification,sanctification M.I,115 (opp.saṁkilesa); S.III,151 (citta°,adj.; opp.citta-saṅkilesa); A.III,418 sq.; V,34; Ps.I,166; Vbh.343; Nett 96,100,125 sq.; Vism.51 sq.89; VbhA.401; DhA.III,405.(Page 651)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VODĀNA:[nt] sự trong sạch,sự thánh hóa,sự làm cho thành thánh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vodāna:sự trong sạch,sự thanh tịnh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vodāna:ေဝါဒါန (န) (ဝိ+ဩ√ဒါ+ယု)
ျဖဴစင္ျခင္း။ ကိေလသာမွ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,