Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viyūhati:[vi-ūh] 運び去る,除去す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viyūhati,(vi + ūh + a),除去,散布。 【過】 viyūhi。 【過分】 viyūḷha,viyūhita。【獨】 ~hitvā。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viyūhati,(vi+ūh+a),除去,散布。【過】viyūhi。【過分】viyūḷha,viyūhita。【獨】viyūhitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viyūhati: viyūhati(kri)
ဝိယူဟတိ(ႀကိ)
«vi+uīha+a+ti.nīti,dhātu.197.vyūhati-saṃ.viuhai-prā.»
[ဝိ+ဦဟ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၉၇။ ဝ်ဴဟတိ-သံ။ ဝိဥဟဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viyūhati:[vi + ūh + a] removes; scatters.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viyūhati,[vi+ūh,a differentiated form of vah] to take away,carry off,remove Vin.III,48 (paṁsuṁ vyūhati); J.I,177,199 (paṁsuṁ),238,331 (kaddamaṁ dvidhā viyūhitvā); III,52 (vālikaṁ); IV,265 (paṁsuṁ); VI,448 (vālukaṁ); DhsA.315; DhA.II,38; III,207 (paṁsuṁ).‹-› pp.viyūḷha.Cp.saṁyūhati.(Page 633)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viyūhati:To remove,take out,disengage
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIYŪHATI:(vi+ūh+a) dời,dẹp đi,chạy tán loạn,rải rác [aor] --vīyūhi [pp] --viyūḷha,viyūhita [abs] hitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viyūhati:ဝိယူဟတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဦဟ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၉၇။ ဝ်ဴဟတိ-သံ။ ဝိဥဟဣ-ျပာ။]
(၁) (ေျမမႈန္႔ကို) ယက္-ထုတ္-ေဆာင္-၏။ (၂) ေဝဖန္-ေပါင္းစု-၍ထား၏၊ စီစဉ္ခင္းက်င္း-စစ္ေရးျပ-၏။ ဝိယူဟႏၲိ-ၾကည့္။ (၃) ဖယ္ရွား-ပယ္ခြါ-၏။ ဝိယူဟိတြာ (၂) ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viyūhati:ဝိယူဟတိ (ဝိ√ဦလ္)
ယက္၏။ ေဆာင္ယူ၏။
ပါဒေႏၲန ပံသံု ဝိယူဟိတြာ၊ ေျခဖ်ားျဖင့္ ေျမမႈန္႔ကို ယက္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,