Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viyūhana,【中】 散布,除掉。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viyūhana,【中】散布,除掉。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viyūhana: viyūhana(na)
ဝိယူဟန(န)
«vi+uīha+yu.vyūhana-saṃ.»
[ဝိ+ဦဟ+ယု။ ဝ်ဴဟန-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viyūhana:[nt.] scattering; removal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viyūhana,(nt.) [fr.viyūhati] removing,removal Vism.302 (paṁsu°).(Page 633)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIYŪHANA:[nt] rải rác,tán loạn,dời đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viyūhana:ဝိယူဟန(န)
[ဝိ+ဦဟ+ယု။ ဝ်ဴဟန-သံ။]
ယက္-ထုတ္-ေဆာင္-ေပါင္းစု-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viyūhana:ဝိယူဟန (န) (ဝိ√ဦဟ္+ယု)
ယက္ျခင္း။ သယ္ေဆာင္ျခင္း။
ပံသုဝိယူဟန၊ ေျမမႈန္႔ကို ယက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,