Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viyūḷha:a.[viyūhati<ūh の pp.但しvi-vah の pp.と混乱=vyūha] 集積せる,厚き; 整列せる,整えられた.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viyūḷha,vyūḷha,(viyūhati 的【過分】) 已集合。(p296)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viyūḷha,vyūḷha,(viyūhati 的【過分】) 已集合。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viyūḷha: viyūḷha(pu,na)
ဝိယူဠႇ(ပု၊န)
«vi+uīha+ta.nirutti.754.(ti) vyaḍha,vyū ḷha-saṃ.viuīha-prā.»
[ဝိ+ဦဟ+တ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၄။ (တိ) ဝ်ဎ၊ ဝ်ဴ ဠႇ-သံ။ ဝိဦဟ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viyūḷha:[pp.of viyūhati] removed; scattered.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viyūḷha,[apparently vi+ūḷha,pp.of viyūhati,but mixed in meaning with vi+ūha (of vah)=vyūha] massed,heaped; thick,dense (of fighting) M.I,86=Nd2 1995 (ubhato viyūlḥaṁ saṅgāmaṁ massed battle on both sides); A.III,94,99 (saṅgāma,cp.S.IV,308); J.VI,275 (balaggāni viyūḷhāni; C.=pabbūḷha-vasena ṭhitāni where pabbūḷha evidently in meaning “sambādha.” ‹-› 2.put in array,prepared,imminent J.II,336 (maraṇe viyūḷhe=paccupaṭṭhite C.).Cp.saṁyūḷha.(Page 633)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viyūḷha:ဝိယူဠႇ(ပု၊န)
[ဝိ+ဦဟ+တ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၄။ (တိ) ဝ်ဎ၊ ဝ်ဴ ဠႇ-သံ။ ဝိဦဟ-ျပာ။]
(၁) (က) စစ္ထိုး-စစ္တိုက္-ရန္အသင့္စီစဉ္ခ်ထား-အပ္ေသာ-တပ္စု-တပ္စိပ္-၏ အစြမ္းျဖင့္ တည္ေသာ၊ (ခ) စစ္ဆင္-စစ္ထိုး-စစ္တိုက္ခိုက္-ရာျဖစ္ေသာ (စစ္ေျမျပင္အရပ္)။ (၂) ေရွး႐ႈထင္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viyūḷha:ဝိယူဠႇ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ဦဟ္+တ)
စု႐ံုးအပ္သည္။ စုေဝးအပ္သည္။ က်ယ္ဝန္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,