Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vivitta:a.[viviccati の pp.] 遠離せる,離れた.-āsana 遠離せる坐処,-senāsana 遠離せる坐臥処,~住処.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vivitta:a.[viviccati の pp.] 遠離した,離れた.-āsana 遠離した坐処. -senāsana 遠離した坐臥処,住処
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vivitta,【形】 分離的,孤單的,獨居者。 ~tā,【陰】 隔離。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vivitta,(pp.of viviccati; vi+vitta3),【形】分離的,孤單的,獨居者(separated,secluded,aloof,solitary,separate,alone)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivitta: vivitta(ti)
ဝိဝိတၱ(တိ)
«vi+vica+ta.vi+vica+ṇe+ta»
[ဝိ+ဝိစ+တ။ ဝိ+ဝိစ+ေဏ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivitta: vivitta(ti)
ဝိဝိတၱ(တိ)
«vi+vica+ta.vica vivecane vipubbo,viviccīti vivitto vivittāç vivittaṃ.rū.614.ṭī.353.vi+viji+ta.ṭī.353.vivitta-saṃ.vivatta-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဝိစ+တ။ ဝိစ ဝိေဝစေန ဝိပုေဗၺာ၊ ဝိဝိစၥီတိ ဝိဝိေတၱာ ဝိဝိတၱာ,ဝိဝိတၱံ။ ႐ူ။ ၆၁၄။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၅၃။ ဝိ+ဝိဇိ+တ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၅၃။ ဝိဝိတၱ-သံ။ ဝိဝတၱ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vivitta:[adj.] secluded; lonely; solitary.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vivitta,(adj.) [pp.of viviccati; vi+vitta3] separated,secluded,aloof,solitary,separate,alone D.I,71; S.I,110; A.II,210; III,92; IV,436; V,207,270; Sn.221,338,810,845; Nd1 201; Kvu 605; Miln.205; DA.I,208; DhsA.166; DhA.III,238; IV,157 (so read for vivivitta!); VbhA.365; PvA.28,141,283.Cp.pa°.(Page 638)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIVITTA:[a] vắng vẻ,cô quạnh,thanh vắng --tā [f] nơi vắng vẻ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vivitta:vắng vẻ,thanh vắng,sự vắng vẻ,xa vắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivitta:ဝိဝိတၱ(တိ)
[ဝိ+ဝိစ+တ။ ဝိစ ဝိေဝစေန ဝိပုေဗၺာ၊ ဝိဝိစၥီတိ ဝိဝိေတၱာ ဝိဝိတၱာ,ဝိဝိတၱံ။ ႐ူ။ ၆၁၄။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၅၃။ ဝိ+ဝိဇိ+တ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၅၃။ ဝိဝိတၱ-သံ။ ဝိဝတၱ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ကင္း-ကင္းဆိတ္-ဆိတ္ၿငိမ္-ဆိတ္သုဉ္းေသာ။ (၂) မယွဉ္-ကင္းကြာ-ဖဲခြါ-ေသာ။ (၃) တစ္ေယာက္-တစ္ခု-အထီး-တည္းျဖစ္ေသာ။ (၄) အသီးအျခားျဖစ္ေသာ။ (၅) က်ယ္ျပန္႔-ျပန္႔ေျပာ-ေသာ။ (၆) ကင္း-ကင္းဆိတ္-ဆိတ္ၿငိမ္-ရာ (အရပ္)။ ဝိဝိတၱ႒ာန-ၾကည့္။ (န) (၇) ကင္း-ကင္းဆိတ္-ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivitta:ဝိဝိတၱ(တိ)
[ဝိ+ဝိစ+တ။ ဝိ+ဝိစ+ေဏ+တ]
(က) ကင္း-ကင္းဆိတ္-ေသာ။ (ခ) ကင္း-ကင္းဆိတ္-ေစအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivitta:ဝိ-ဝိတၱ (န)
ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivitta:ဝိ-ဝိတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ဝိစ္+တ)
ကင္းဆိတ္သည္။ ဆိတ္ၿငိမ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,