Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vividha:①a.[vi-vidha] 種々の.②m.[Sk.vivadha<vi-vah] 天秤棒,担ぎ棒.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vividha,【形】 種種的,多方面的。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vividha,【形】種種的,多方面的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vividha: vividha(ti)
ဝိဝိဓ(တိ)
«vi+vidha.vicittā vidhā yassa vividho.ṭī.717.vividha-saṃ.vivaha-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဝိဓ။ ဝိစိတၱာ ဝိဓာ ယႆ ဝိဝိေဓာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၁၇။ ဝိဝိဓ-သံ။ ဝိဝဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vividha,2 [for Sk.vivadha; vi+vah] carrying-yoke D.I,101; S.I,78 (as v.l.khāri-vividhaṁ,see khāri); J.III,116 (parikkhāraṁ vividhaṁ ādāya,where v.l.reads khāriṁ vividhaṁ).(Page 638)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vividha,1 (adj.) [vi+vidha1] divers,manifold,mixed; full of,gay with (-°) D.II,354; Pv.II,49; Vv 359; Miln.319; Mhvs 25,30; SnA 136 (in expln of vi°:“viharati= vividhaṁ hitaṁ harati”).(Page 638)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIVIDHA:[a] nhiều,nhiều lần
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vividha:nhiều cách,nhiều loại,đa dạng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vividha:ဝိဝိဓ(တိ)
[ဝိ+ဝိဓ။ ဝိစိတၱာ ဝိဓာ ယႆ ဝိဝိေဓာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၁၇။ ဝိဝိဓ-သံ။ ဝိဝဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အထူးထူး-အေထြေထြ-အမ်ိဳးမ်ိဳး-ေသာ အျပားရွိေသာ။ (၂) မ်ားေသာအျပားရွိေသာ။ (၃) ဆန္းၾကယ္ေသာ အျပားရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vividha:ဝိ-ဝိဓ (တိ)
အထူးထူးအျပားျပားေသာ။ အထူးထူးအေထြေထြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,