Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vivicca:adv.[viviccati の ger.] 離れて,遠離して.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vivicca,【無】 和…疏遠,把自己和…隔離。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vivicca,(ger.of viviccati),【獨】和…隔離(separating oneself from (Instr.)),和…疏遠(aloof from)。viviccaṁ (& avivicca) at J.V.434 in meaning “secretly” (=raho paṭicchannaṁ C.).
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vivicca: 已被分離、從中被遠離
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivicca: vivicca(kri)
ဝိဝိစၥ(ႀကိ)
«vi+vica+ya+hi.viviccati-mha.»
[ဝိ+ဝိစ+ယ+ဟိ။ ဝိဝိစၥတိ-မွ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivicca: vivicca(kri,vi)
ဝိဝိစၥ(ႀကိ၊ဝိ)
«vi+vica+tvā.ka.598.rū.643.nīti,sutta.12va3.vivicca-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဝိစ+တြာ။ ကစၥည္း။ ၅၉၈။ ႐ူ။ ၆၄၃။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂ဝ၃။ ဝိဝိစၥ-အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivicca: vivicca(ti)
ဝိဝိစၥ(တိ)
«vi+vica+ya+a.vivikka-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဝိစ+ယ+အ။ ဝိဝိကၠ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vivicca,(indecl.) [ger.of viviccati] separating oneself from (Instr.),aloof from D.I,37; A.III,25; J.VI,388; Dhs.160; Pug.68; Vism.139,140 (expld in detail).-- Doubtful reading at Pv.I,119 (for viricca?).-- As viviccaṁ (& a°) at J.V,434 in meaning “secretly” (=raho paṭicchannaṁ C.).(Page 638)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vivicca:Separating oneself from
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIVICCA:[in]tự mình tách ra khỏi,cách xa từ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vivicca:ly,lìa bỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivicca:ဝိဝိစၥ(တိ)
[ဝိ+ဝိစ+ယ+အ။ ဝိဝိကၠ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
ကင္းဆိတ္-ဖုံးကြယ္-ေသာ၊ အသီးအျခားျဖစ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivicca:ဝိဝိစၥ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဝိ+ဝိစ+တြာ။ ကစၥည္း။ ၅၉၈။ ႐ူ။ ၆၄၃။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂ဝ၃။ ဝိဝိစၥ-အဒၶမာဂဓီ။]
ကင္း-ကင္းကြာ-ကင္းဆိတ္-ဖဲခြါ-အသီးအျခားျဖစ္-၍။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivicca:ဝိဝိစၥ(ႀကိ)
[ဝိ+ဝိစ+ယ+ဟိ။ ဝိဝိစၥတိ-မွ။]
(သင္) ကင္းကြာ-ဖဲခြါ-ကင္းဆိတ္-အသီးအျခားျဖစ္-ေလာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivicca:ဝိ-ဝိစၥ (အ-ကိတ္) (ဝိ√ဝိစ္+ယ)
ဆိတ္၍။ ကင္း၍။ အသီးအျခားျဖစ္၍။ ၾကဥ္၍။
ဝိဝိစၥ ဘာသတိ၊ ကြယ္၍ ဆို၏။ ဝိဝိေစၥဝ ကာေမဟိ၊ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္း၍သာလွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,