Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viveka:m.[<vi-vic] 離,遠離,独処.-nissita 遠離依止.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viveka,【陽】 分離,隔離。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viveka,【陽】分離,隔離,遠離。SA.3.18./I,158.︰Vivekoti vivittatā.Vivittatā cāyaṁ tadaṅgaviveko,vikkhambhana-samuccheda-paṭippassaddhi-nissaraṇavivekoti pañcavidho. Evametasmiṁ pañcavidhe viveke.Vivekanissitanti tadaṅgavivekanissitaṁ samucchedavivekanissitaṁ nissaraṇavivekanissitañca sammādiṭṭhiṁ bhāvetīti ayamattho veditabbo. Tathā hi ayaṁ ariyamaggabhāvanānuyutto yogī vipassanākkhaṇe kiccato tadaṅgavivekanissitaṁ,ajjhāsayato nissaraṇavivekanissitaṁ,maggakāle pana kiccato samucchedavivekanissitaṁ,ārammaṇato nissaraṇavivekanissitaṁ sammādiṭṭhiṁ bhāveti.(‘遠離’即隔離。這隔離有五種︰1.暫時遠離(tadaṅgaviveko),2.鎮伏遠離(vikkhambhanaviveko),3.正斷遠離(永遠舍斷煩惱) (samucchedaviveko),4.回到輕安遠離(paṭippassaddhiviveko),5.脫離遠離(nissaraṇaviveko)。如此於五種遠離。依遠離:1.暫時依遠離。2.正斷依遠離。3.脫離依遠離。這是修習正見(所產生)應被知。如此,瑜伽行者修習聖道得到毘缽舍那的剎那(vipassanākkhaṇe),為‘暫時依遠離’。道智生起之際(maggakāle),為‘正斷依遠離’。從所緣產生正見,為‘脫離依遠離’。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
viveka: 遠離、分離、分別
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viveka: viveka(pu)
ဝိေဝက(ပု)
«vi+vica+ṇa.(vi+vica+ṇe+ṇa) ka.64va.nīti,sutta.1267.viveka-saṃ.vivega-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဝိစ+ဏ။ (ဝိ+ဝိစ+ေဏ+ဏ) ကစၥည္း။ ၆၄ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၆၇။ ဝိေဝက-သံ။ ဝိေဝဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viveka:[m.] detachment; seclusion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viveka,[fr.vi+vic] detachment,loneliness,separation,seclusion; “singleness” (of heart),discrimination (of thought) D.I,37,182; III,222,226,283=S.IV,191 (°ninna citta); S.I,2,194; IV,365 sq.; V,6,240 sq.; A.I,53; III,329; IV,224; Vin.IV,241; Sn.474,772,822,851,915,1065; Nd1 158,222; J.I,79; III,31; Dhs.160; Pug.59,68; Nett 16,50; DhsA.164,166; ThA.64; PvA.43; Sdhp.471.--viveka is given as fivefold at Ps.II,220 sq.and VbhA.316,cp.K.S.I.321 (Bdhgh on S.III,2,8),viz.tadaṅga°,vikkhambhana°,samuccheda° paṭippassaddhi°,nissaraṇa°; as threefold at Vism.140,viz.kāya°,citta°,vikkhambhana°,i.e.physically,mentally,ethically; which division amounts to the same as that given at Nd1 26 with kāya°,citta°,upadhi°,the latter equivalent to “nibbāna.” Cp.on term Dial.I.84.See also jhāna.Cp.pa°.(Page 638)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIVEKA:[m] sự vắng vẻ,sự tách riêng ra,cách ly
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viveka:sự viễn ly
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viveka:ဝိေဝက(ပု)
[ဝိ+ဝိစ+ဏ။ (ဝိ+ဝိစ+ေဏ+ဏ) ကစၥည္း။ ၆၄ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၆၇။ ဝိေဝက-သံ။ ဝိေဝဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ကင္းဆိတ္-ဆိတ္ၿငိမ္-ျခင္း။ (၂) ကင္းဆိတ္တတ္ေသာ (တရား) (ဝိေဝက ၃-ပါး၊ ၅-ပါး)။ (၃) ကင္း-သီးသန္႔ျခားနား-ေစအပ္ေသာ (တရား)။ (၄) ကင္းဆိတ္-ဆိတ္ၿငိမ္-ရာ (အရပ္)။ ဝိေဝက႒ာန-ၾကည့္။ (၅) သီးျခား-မတူေသာအားျဖင့္-ျဖစ္ျခင္း။ (၆) ခြဲျခမ္း-ေဝဖန္-ျခင္း။ (၇) ဖလသမာပတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viveka:ဝိ-ေဝက (ပ) (ဝိ√ဝိစ္+ဏ)
ကင္းဆိတ္ျခင္း။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း။ နီဝရဏမွ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း။ အျမတ္အယုတ္ ကြဲျပားျခင္း။ဝိဓ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,