Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vivara:n.[<vi-vṛ] 開口,さけ目; 間隙,開空,虚空; 欠点,欠陥.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vivara,【中】 口子,裂縫,裂紋。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vivara,【中】口子,裂縫,裂紋。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivara: vivara(kri)
ဝိဝရ(ႀကိ)
«vi+vara+hi.hi-lopo.vivarati-mha.»
[ဝိ+ဝရ+ဟိ။ ဟိ-ေလာေပါ။ ဝိဝရတိ-မွ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivara: vivara(na)
ဝိဝရ(န)
«vivara+tta»
[ဝိဝရ+တၱ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivara: vivara(pu,na)
ဝိဝရ(ပု၊န)
«vi+vara.vigato varo vāraṇaṃ assa vivaraṃ.ṭī.649.vivara-saṃ.prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဝရ။ ဝိဂေတာ ဝေရာ ဝါရဏံ အႆ ဝိဝရံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၄၉။ ဝိဝရ-သံ။ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivara: vivara(ti)
ဝိဝရ(တိ)
«vi+vara+a»
[ဝိ+ဝရ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vivara:[n.] an opening cleft; fissure; flaw.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vivara,(nt.) [fr.vi+vṛ] 1.opening (lit.dis-covering),pore,cleft,leak,fissure Dh.127 (pabbatānaṁ; cp Divy 532; Miln.150; PvA.104); Vism.192,262; J.IV,16; V,87; DhA.IV,46 (mukha°); SnA 355; PvA.152,283.‹-› 2.interval,interstice D.I,56 (quoted at Pv IV.327); Vism.185.-- 3.fault,flaw,defect A.III,186 sq.; J.V,376.(Page 637)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIVARA:[nt] dồ dùng để mở (hộp),kẽ,khe nứt,chỗ rạn nứt,chỗ nứt nẻ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vivara:kẻ hở
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivara:ဝိဝရ(တိ)
[ဝိ+ဝရ+အ]
(၁) ဖြင့္အပ္ေသာ၊ ဟင္းလင္းပြင့္ေသာ။ ဝိဝရဒႏၲ-ၾကည့္။ (၂) ဖြင့္-ဖြင့္လွစ္-ရာ (ကာလ)။ ဝိဝရကာလ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivara:ဝိဝရ(ပု၊န)
[ဝိ+ဝရ။ ဝိဂေတာ ဝေရာ ဝါရဏံ အႆ ဝိဝရံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၄၉။ ဝိဝရ-သံ။ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အေပါက္၊ အေခါင္း၊ အၾကား၊ အလယ္။ (၂) အခြင့္-အခါအခြင့္။ (၃) အက်ိဳးမဲ့အျပစ္။ (၄) အာကာသဓာတ္။ (၅) "ဝိဝရထိ' မာသံ ဒြါရံ"အစရွိေသာ ဂါထာပုဒ္ျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ စူဠကာလိဂၤဇာတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivara:ဝိဝရ(န)
[ဝိဝရ+တၱ]
အေပါက္-အေခါင္း-၏အျဖစ္။ ဝိဝရဂတ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivara:ဝိဝရ(ႀကိ)
[ဝိ+ဝရ+ဟိ။ ဟိ-ေလာေပါ။ ဝိဝရတိ-မွ။]
(၁) ဖြင့္-ဖြင့္လွစ္-ဖြင့္ေပး-ပါေလာ။ (၂) အက်ယ္ဖြင့္-ဖြင့္ျပ-ထင္စြာျပဳ-ပါေလာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivara:ဝိ-ဝရ (တိ)
ဟင္းလင္း ျဖစ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivara:ဝိ-ဝရ (ပ၊န) (ဝိ√ဝရ္+အ)
အေပါက္။ အၾကား။ ဟင္းလင္းပြင့္ျခင္း။ အခြင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,