Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vivajjana,【中】 放棄,戒除。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vivajjana,【中】放棄,戒除,避免。pot.vivajjayi。Sn.(PTS:v.407.;CS:v.409.)︰Pabbajitvāna kāyena,pāpakammaṁ vivajjayi(出家後,他避免身惡業。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivajjana: vivajjana(na)
ဝိဝဇၨန(န)
«vi+vajja+yu.vivajana-saṃ.vivajjaṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဝဇၨ+ယု။ ဝိဝဇန-သံ။ ဝိဝဇၨဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vivajjana:[nt.] abandoning; abstaining from.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIVAJJANA:[nt] sự từ bỏ,sự kiêng cử,sự xa lánh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivajjana:ဝိဝဇၨန(န)
[ဝိ+ဝဇၨ+ယု။ ဝိဝဇန-သံ။ ဝိဝဇၨဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ကင္းျခင္း။ ဝိဝဇၨ-ၾကည့္။ (၂) ၾကဉ္-ေရွာင္ၾကဉ္-ၾကဉ္ေရွာင္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivajjana:ဝိဝဇၨန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,