Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vivaṭṭa:m.n.① [BSk.vivarta] 成,成立.-ṭṭhāyin 成住,往劫.-kappa 成劫.②(衣の)中条.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vivaṭṭa,【中】 輪回。 ~kappa,【陽】 成劫。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vivaṭṭa,【中】輪回。vivaṭṭakappa,【陽】成劫。DhA.v.135./CS:pg.2.38.︰“Visākhe imesaṁ sattānaṁ jāti-ādayo nāma daṇḍahatthakagopālakasadisā,jāti jarāya santikaṁ,jarā byādhino santikaṁ,byādhi maraṇassa santikaṁ pesetvā maraṇaṁ kuṭhāriyā chindantā viya jīvitaṁ chindati,evaṁ santepi vivaṭṭaṁ patthentā nāma natthi,vaṭṭameva pana patthentī”ti.(毘舍佉!有情一旦出生,等於手中有杖者、牧牛者(等,身份),接近生、老,接近老、病,接近病、死,(最後)死亡的召喚,如斧斬,斬命,雖然這樣人們仍然留戀輪回,渴望輪回。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivaṭṭa: vivaṭṭa(pu,na)
ဝိဝ႗(ပု၊န)
«vi+vaṭṭa»
[ဝိ+ဝ႗]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivaṭṭa: vivaṭṭa(ti)
ဝိဝ႗(တိ)
«vi+vaṭṭa+a.ṭī.296.nirutti.558-nhā.dhātvattha.vi+vatu+a.rū.365,412-nhā.nīti,dhātu.67.vi+vattu+a.dhātvattha.vivata-saṃ.vivaṭṭa-prā.»
[ဝိ+ဝ႗+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၆။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၅၈-ႏွာ။ ဓာတြတၳ။ ဝိ+ဝတု+အ။ ႐ူ။ ၃၆၅၊ ၄၁၂-ႏွာ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၆၇။ ဝိ+ဝတၱဳ+အ။ ဓာတြတၳ။ ဝိဝတ-သံ။ ဝိဝ႗-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vivaṭṭa:[nt.] devolution of rebirth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vivaṭṭa,(m.& nt.) [vi+vaṭṭa1] 1.“rolling back,” with ref.to the development of the world (or the aeons,kappa) used to denote a devolving cycle (“devolution”),whereas vaṭṭa alone or saṁvaṭṭa denote the involving cycle (both either with or without kappa).Thus as “periods” of the world they practically mean the same thing & may both be interpreted in the sense of a new beginning.As redupl.-inter.cpds.they express only the idea of constant change.We sometimes find vivaṭṭa in the sense of “renewal” & saṁvaṭṭa in the sense of “destruction,” where we should expect the opposite meaning for each.See also vaṭṭa & saṁvaṭta.Dogmatically vivaṭṭa is used as “absence of vaṭṭa,” i.e.nibbāna or salvation from saṁsāra (see vaṭṭa & cp.citta-vivaṭṭa,ceto°,ñāṇa°,vimokkha° at Ps.I,108 & II.70).-- Fig.in kamma° “the rolling back of k.” i.e.devolution or course of kamma at S.I,85.-- Abs.& combd with saṁvaṭṭa (i.e.devolution combd with evolution) e.g.at D.I,14,16 sq.; III,109; A.II,142 (where read vivaṭṭe for vivaṭṭo); Pug.60; Vism.419 (here as m.vivaṭṭo,compared with saṁvaṭṭo),420 (°ṭṭhāyin).In cpd.°kappa (i.e.descending aeon) at D.III,51; Pug.60; It.15.-- 2.(nt.) part of a bhikkhu’s dress (rolling up of the binding?),combd with anu-vivaṭṭa at Vin.I,287.(Page 637)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIVAṬṬA:[nt] sự giảm bớt tái sanh --kappa [m] kiếp thành,trụ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vivaṭṭa:xem chữ cīvara
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivaṭṭa:ဝိဝ႗(တိ)
[ဝိ+ဝ႗+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၆။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၅၈-ႏွာ။ ဓာတြတၳ။ ဝိ+ဝတု+အ။ ႐ူ။ ၃၆၅၊ ၄၁၂-ႏွာ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၆၇။ ဝိ+ဝတၱဳ+အ။ ဓာတြတၳ။ ဝိဝတ-သံ။ ဝိဝ႗-ျပာ။]
(၁) (သကၤန္း၏) အလယ္ေခါင္၊ အလယ္ခဏ္း။ (၂) ျဖစ္-တိုးပြါး-ျခင္း၊ ဝိဝ႗ကပ္။ (၃) ကင္းေစအပ္ေသာ။ ဝိဝ႗စၧဒ (၂) ၾကည့္။ (၄) ခြါလွစ္-ပယ္ဖ်က္-အပ္ေသာ။ (၅) နိဗၺာန္။ (၆) ၿငိမ္းေအးျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivaṭṭa:ဝိဝ႗(ပု၊န)
[ဝိ+ဝ႗]
(န) (၁) (ဝဋ္မွ ကင္းေသာ) နိဗၺာန္။ (၂) (ဝဋ္မွကင္းေသာ) ေလာကုတၱရာတရား ၉-ပါး။ (၃) (ဝဋ္မွကင္းေသာ) မဂ္၊ ဖိုလ္။ ဝိဝ႗သုခ (၂) ၾကည့္။ (ပု) (၄) (ဝဋ္မွကင္းေသာ) ျမတ္စြာဘုရား။ (၅) (ဝဋ္မွကင္းေသာ) ရဟႏၲာ။ ဝိဝ႗ပကၡ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivaṭṭa:ဝိ-ဝ႗ (န)
ဝဋ္မွကင္းရာ နိဗၺာန္။ သကၤန္း၏ အလယ္ေခါင္ ေျမာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivaṭṭa:ဝိ-ဝ႗ (တိ) (ဝိ√ဝတၱ္+အ)
တည္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ဆဲပြားဆဲ ျဖစ္သည္။ ဝဋ္မွ ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,