Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vivāha:m.n.vivāhana n.[<vi-yah] 嫁にやること,結婚,婚娶.cf.āvāha,vevāhika,āvāhana.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vivāha,【陽】 婚姻。 ~maṅgala,【中】 婚姻典禮。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vivāha,(fr.vi+vah),【陽】婚姻(“carrying or sending away,” i.e.marriage,wedding)。vivāhamaṅgala,【中】婚姻典禮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivāha: vivāha(pu,na)
ဝိဝါဟ(ပု၊န)
«vi+vaha+ṇa.ṭī.318.visiṭṭhaṃ vahanaṃ vivāho.kappadduma.vivāha-saṃ.viāha-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဝဟ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၃၁၈။ ဝိသိ႒ံ ဝဟနံ ဝိဝါေဟာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဝါဟ-သံ။ ဝိအာဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vivāha:[m.] marriage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vivāha,[fr.vi+vah] “carrying or sending away,” i.e.marriage,wedding D.I,99; Sn.p.105; PvA.144; SnA 448 (where distinction āvāha=kaññā-gahaṇaṁ,vivāha= kaññā-dānaṁ).-- As nt.at Vin.III,135.Cp.āvāha & vevāhika.(Page 638)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIVĀHA:[m] đám cưới --maṅgala [nt] lễ cưới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivāha:ဝိဝါဟ(ပု၊န)
[ဝိ+ဝဟ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၃၁၈။ ဝိသိ႒ံ ဝဟနံ ဝိဝါေဟာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဝါဟ-သံ။ ဝိအာဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) သမီးေပးျခင္း၊ ထိမ္းျမား-လက္ထပ္-မဂၤလာေဆာင္-ျခင္း။ (၂) သတို႔သမီးေပးျခင္း၊ မဂၤလာကိုျပဳေစျခင္း။ (၃) သမီးယူျခင္း,သမီးေပးျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ-ထိမ္းျမား-လက္ထပ္-မဂၤလာ။ (၄) သမီးေပး-ထိမ္းျမား-လက္ထပ္-ရာ (ကာလ)။ ဝိဝါဟကာလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivāha:ဝိ-ဝါဟ (ပ) (ဝိ√ဝဟ္+ဏ)
သတို႔သမီးကို ေပးျခင္း။ သမီးေပးျခင္းမဂၤလာ။ သမီးကို ထိမ္းျမားျခင္း။
ဝိဝါဟကာေလ၊ ထိမ္းျမားေသာအခါ၌။ ဝိဝါဟဒိဝေသ၊ ထိမ္းျမားေသာေန႔၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,