Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vivāda:m.[<vi-vad] 諍,諍論,口論.-ādhikaraṇa 諍論諍事.-kāraka 争論をなす,口論者.-patha 諍路.-mūla 諍根,争の根本.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vivāda,【陽】 爭論,爭辯,吵架,辯論。 ~dī,~ka,【陽】 爭論者。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vivāda,【陽】爭論,爭辯,吵架,辯論。vivādī,vivādaka,【陽】爭論者。vivādāpanna = vivāda-āpanna(āpanna‹ āpajjati ‹ā+pad),陷入爭吵(諍袂煞cenn3 be7 suah),爭論不休。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vivāda: vivāda(pu)
ဝိဝါဒ(ပု)
«vi+vada+ṇa.yena vivadanti,so cittuppādo vivādo.vi,ṭṭha,4.4va.viruddhaṃ vadati etenāti vivādo.dī,ṭī,3.99.pā,yo.5.vivadanti etenā (anenā) ti vivādo.sārattha,3.377.pā,yo.444.viruddho vādo vivādo.kappadduma.vivāda-saṃ,prā,addhamāgadhī.vivāya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဝဒ+ဏ။ ေယန ဝိဝဒႏၲိ၊ ေသာ စိတၱဳပၸါေဒါ ဝိဝါေဒါ။ ဝိ၊ ႒၊ ၄။ ၄ဝ။ ဝိ႐ုဒၶံ ဝဒတိ ဧေတနာတိ ဝိဝါေဒါ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၉၉။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၅။ ဝိဝဒႏၲိ ဧေတနာ (အေနနာ) တိ ဝိဝါေဒါ။ သာရတၳ၊ ၃။ ၃၇၇။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၄၄။ ဝိ႐ုေဒၶါ ဝါေဒါ ဝိဝါေဒါ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဝါဒ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိဝါယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vivāda:[m.] dispute; contention; quarrel; controversy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vivāda,[fr.vi+vad] dispute,quarrel,contention D.I,236; III,246; A.IV,401; Sn.596,863,877,912; Nd1 103,167,173,260,307; Pug.19,22; Ud.67; J.I,165; Miln.413; VvA.131.There are 6 vivāda-mūlāni (roots of contention),viz.kodha,makkha,issā,sāṭheyya,pāpicchatā,sandiṭṭhi-parāmāsa or anger,selfishness,envy,fraudulence,evil intention,worldliness:D.III,246; A.III,334 sq.; Vbh.380; referred to at Ps.I,130.There is another list of 10 at A.V,78 consisting in wrong representations regarding dhamma & vinaya.(Page 637)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIVĀDA:[m] sự cãi lẫy,gây gổ,nghịch ngợm lẫn nhau,sự tranh luận,cãi nhau --di,--ka [3] người tranh luận,cãi nhau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vivāda:luận tranh,tranh luận,đấu tranh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vivāda:ဝိဝါဒ(ပု)
[ဝိ+ဝဒ+ဏ။ ေယန ဝိဝဒႏၲိ၊ ေသာ စိတၱဳပၸါေဒါ ဝိဝါေဒါ။ ဝိ၊ ႒၊ ၄။ ၄ဝ။ ဝိ႐ုဒၶံ ဝဒတိ ဧေတနာတိ ဝိဝါေဒါ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၉၉။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၅။ ဝိဝဒႏၲိ ဧေတနာ (အေနနာ) တိ ဝိဝါေဒါ။ သာရတၳ၊ ၃။ ၃၇၇။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၄၄။ ဝိ႐ုေဒၶါ ဝါေဒါ ဝိဝါေဒါ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဝါဒ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိဝါယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာဆိုျခင္း၊ ျငင္းခုံ-ခိုက္ရန္ျဖစ္-ျခင္း၊ အျငင္းပြါးမႈ။ ဝိဝါဒါဓိကရဏ-လည္းၾကည့္။ (၂) ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာဆို-ျငင္းခုံ-ခိုက္ရန္ျဖစ္-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-- (က) စကား။ ဝိဝါဒါပႏၷ (ခ)-လည္းၾကည့္။ (ခ) စိတၱဳပၸါဒ္။ (၃) အထူးထူးေသာစကား။ ဝိဝါဒကာရက (၂) ၾကည့္။ (၄) ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ စကား။ ဝိဝါဒါပႏၷ (ဂ) ၾကည့္။ (၅) ဝိဝါဒါဓိက႐ုဏ္း။ (၆) ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာဆို-ျငင္းခုံ-ခိုက္ရန္ျဖစ္-ရာ (ကာလ)။ ဝိဝါဒကာလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vivāda:ဝိ-ဝါဒ (ပ) (ဝိ√ဝဒ္+ဏ)
ဆန္႔က်င္ေသာ စကား။ ဆန္႔က်င္ေသာ စကားကို ဆိုျခင္း။ ျငင္းခံုျခင္း။ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,