Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vitthambheti,(vi + thambh + e),擴張,張開,使膨脹。 【過】 ~esi。 【過分】~bhita。 【獨】 ~bhetvā。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vitthambheti,(vi+thambh+e),擴張,張開,使膨脹(to make firm,strengthen)。【過】vitthamesi。【過分】vitthambhita。【獨】vitthambhetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vitthambheti: vitthambheti(kā,kri)
ဝိတၳေမ႓တိ(ကာ၊ႀကိ)
«vi+thabhi+ṇe+ti.vipambhayati,...te-saṃ.»
[ဝိ+ထဘိ+ေဏ+တိ။ ဝိပမ႓ယတိ၊...ေတ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vitthambheti:[vi + thambh + e] expands; puffs; inflates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vitthambheti,[vi+thambheti] to make firm,strengthen DhsA.335.(Page 621)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VITTHAMBHETI:(vi+thambh+e) bành trướng,lan tràn ra,làm phồng ra [aor] --esi [pp] --bhita [abs] --bhetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vitthambheti:ဝိတၳေမ႓တိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဝိ+ထဘိ+ေဏ+တိ။ ဝိပမ႓ယတိ၊...ေတ-သံ။]
ေတာင့္တင္း-ခိုင္မာ-ေစ၏။ ေထာက္ပံ့၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vitthambheti:ဝိတၳေမ႓တိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,