Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vitthārita: vitthārita(ti)
ဝိတၳာရိတ(တိ)
«vi+thara+ṇe+ta.vistārika-saṃ.vistāriya-prā.»
[ဝိ+ထရ+ေဏ+တ။ ဝိသၱာရိက-သံ။ ဝိသၱာရိယ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vitthārita:[pp.of vitthāreti] spread out; explained; expanded.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vitthārita,[pp.of vitthāreti] detailed,told in full Vism.351; Mhvs 1,2 (ati° with too much detail; opp.saṅkhitta).(Page 621)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vitthārita:được giải rộng,được nói rộng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vitthārita:ဝိတၳာရိတ(တိ)
[ဝိ+ထရ+ေဏ+တ။ ဝိသၱာရိက-သံ။ ဝိသၱာရိယ-ျပာ။]
(၁) (က) အက်ယ္ခ်ဲ႕အပ္ေသာ။ (ခ) အက်ယ္ခ်ဲ႕အပ္ၿပီးေသာ။ (၂) က်ယ္ျပန္႔-ျပန္႔ပြါး-ပ်ံ႕ႏွံ႔-ထင္ရွား-ေက်ာ္ၾကား-ေက်ာ္ေစာ-ေသာ။ (၃) ျဖန္႔အပ္ေသာ။ (၃) ေအာက္ပုဒ္ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vitthārita:ဝိတၳာရိတ (တိ) (တီ-ကိတ္)
ခ်ဲ႕အပ္သည္။ ျဖန္႔အပ္သည္။ ပ်ံ႕ႏွံ႕သည္။ဝိတၳာေရတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,