Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vitthāreti:[vittharati<stṛ の caus.] 拡大さす,広める,詳しくする.pp.vitthārita; grd.vitthāretabba.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vitthāreti,(vi + thar + e),展開,解釋,擴張。 【過】 ~esi。 【過分】 ~rita。【現分】 ~renta。 【獨】 ~retvā。 【被】 vitthārīyati。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vitthāreti,(vi+thar+e),1.展開(to spread out)。2.擴張(to expand,detail give in full)。【過】vitthāresi。【過分】vitthārita。【現分】vitthārenta。【獨】vitthāretvā。【被】vitthārīyati。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vitthāreti: vitthāreti(kā,kri)
ဝိတၳာေရတိ(ကာ၊ႀကိ)
«vi+thara+ṇe+ti.vistārayati-saṃ.»
[ဝိ+ထရ+ေဏ+တိ။ ဝိသၱာရယတိ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vitthāreti:[vi + thar + e] spreads out; explains; expands.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vitthāreti,[fr.vitthāra] 1.to spread out A.III,187.-- 2.to expand,detail give in full Vism.351; SnA 94,117,127,274 and passim.-- pp.vitthārita; f.pp.vithāretabba.(Page 621)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vitthāreti:To expand,detail
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VITTHĀRETI:(vi+thar+e) rải ra,giải thích,mở rộng ra,làm phồng lên [aor] --esi [pp] --rita [prp] --ranta [abs] --retvā pass vitthārīyati
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vitthāreti:ဝိတၳာေရတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဝိ+ထရ+ေဏ+တိ။ ဝိသၱာရယတိ-သံ။]
(က) က်ယ္ျပန္႔ေစ-ခ်ဲ႕-အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေဟာ-၏။ (ခ) တစ္ဖန္ ၫႊန္ျပ-တစ္ဖန္ခ်ဲ႕-၏။ (ဂ) ခ်ဲ႕-ျဖန္႔-ထင္ရွားေအာင္ျပဳ-ျဖစ္ေစ-၏။ (ဃ) ျဖန္႔-ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ျပဳ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vitthāreti:ဝိတၳာေရတိ (ကာ) (ဝိ√ထရ္+ေဏ)
ခ်ဲ႕၏။ အက်ယ္ခ်ဲ႕၏။ ျဖန္႔၏။ ေဖာ္ျပ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,