Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vitthāra:m.[<vitthāreti] 広博,詳細,広説.instr.vitthārena,abl.vitthārato 広説せば,詳細には.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vitthāra,【陽】 解釋,詳情,寬度。 ~kathā,【陰】 註釋。 ~to,【副】 詳細地。 ~rika,【形】 普遍的。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vitthāra,(fr.vi+str),【陽】1.擴張,寬度(expansion,breadth.Instr.vitthārena; Abl.vitthārato)。2.延長,詳情,廣說(extension,detail.opp.saṅkhepa略說)。vitthārakathā,【陰】註釋(SnA 163; SnA 464; PvA.19)。vitthārato,【副】詳細地。vitthārika,【形】普遍的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vitthāra: vitthāra(pu)
ဝိတၳာရ(ပု)
«vi+thara+ṇa.nīti,dhātu.158.ṭī.768.vistāra-saṃ.vitthāra-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ထရ+ဏ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၅၈။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၈။ ဝိသၱာရ-သံ။ ဝိတၳာရ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vitthāra:[m.] explanation; detail; the breadth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vitthāra,[fr,vi+stṛ] 1.expansion,breadth; Instr.vitthārena in breadth Miln.17; same Abl.vitthārato J.I,49.-- 2.extension,detail; often in C.style,introducing & detailed explanation of the subject in question,either with simple statement “vitthāro” (i.e.here the foll.detail; opp.saṅkhepa),e.g.DA.I,65,229; SnA 325 [cp.same in BSk.“vistaraḥ,” e.g.Divy 428],or with cpds.°kathā SnA 464; PvA.19; °desanā SnA 163; °vacana SnA 416.Thus in general often in Instr.or Abl.as adv.“in detail,” in extenso (opp.saṅkhittena in short):vitthārena D.III,241; S.IV,93; A.II,77,177,189; III,177; Pug.41; PvA.53,113; vitthārato Vism.351,479; PvA.71,77,81.Cp.similarly BSk.vistarena kāryaṁ Divy 377.(Page 621)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VITTHĀRA:[m] sự giảng giải,chi tiết,sự rộng --kathā [f] chú giải --rato [ad] một cách chi tiết --rika [a] truyền bá rộng ra
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vitthāra:rộng rãi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vitthāra:ဝိတၳာရ(ပု)
[ဝိ+ထရ+ဏ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၅၈။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၈။ ဝိသၱာရ-သံ။ ဝိတၳာရ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အက်ယ္၊ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း။ (၂) အက်ယ္ခ်ဲ႕အပ္ေသာ။ (၃) အက်ယ္ခ်ဲ႕-ေဝဖန္-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ (၄) အနံ၊ အျပန္႔။ (၅) အဦး၊ အစ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vitthāra:ဝိ-တၳာရ (ပ) (ဝိ√ထရ္+ဏ)
အက်ယ္။ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း။ အနံ။
ဝိတၳာေရန,ဝိတၳာရေတာ၊ အက်ယ္အားျဖင့္။ အနံအားျဖင့္။စတုဟတၳဝိတၳာရ၊ အနံေလးေတာင္ ရွိသည္။ တိေယာဇနဝိတၳာရ၊ အနံသံုးယူဇနာ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,