Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vitatha:a.[〃 vi-tatha] 非実の,虚妄の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vitatha,【形】 錯誤的,不正確的。 【中】 不真實。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vitatha,【形】錯誤的,不正確的(untrue)。【中】不真實(untruth)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vitatha: vitatha(ti)
ဝိတထ(တိ)
«vi+tatha.natthi kathaṃ saccamatrāti vitathaṃ.ṭī.126.sūci.vitathā+a.vigataṃ tathāsaccaṃ yasmāti vitathaṃ,micchā.amaraṭī,1,21.vitatha-saṃ.vitatha-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+တထ။ နတၳိ ကထံ သစၥမၾတာတိ ဝိတထံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၆။ သူစိ။ ဝိတထာ+အ။ ဝိဂတံ တထာသစၥံ ယသၼာတိ ဝိတထံ၊ မိစၧာ။ အမရဋီ၊၁၊၂၁။ ဝိတထ-သံ။ ဝိတထ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vitatha:[adj.] false; untrue.(nt.) untruth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vitatha,(adj.) [vi+tatha; cp.Epic & Class.Sk.vitatha] untrue; nt.untruth D.II,73 (na hi Tathāgatā vitathaṁ bhaṇanti); Sn.9 sq.; Vv 5315 (=atatha,musā ti attho VvA.240); J.V,112; VI,207; Ps.104; DA.I,62.-- avitatha true S.II,26; V,430; Miln.184; Sdhp.530; DA.I,65.(Page 620)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VITATHA:[a] sái,không thật [nt] sự không chân thật,sự sái quấy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vitatha:ဝိတထ(တိ)
[ဝိ+တထ။ နတၳိ ကထံ သစၥမၾတာတိ ဝိတထံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၆။ သူစိ။ ဝိတထာ+အ။ ဝိဂတံ တထာသစၥံ ယသၼာတိ ဝိတထံ၊ မိစၧာ။ အမရဋီ၊၁၊၂၁။ ဝိတထ-သံ။ ဝိတထ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ခြၽတ္ယြင္း-ေဖာက္ျပန္-မဟုတ္-မမွန္-မွားယြင္းေသာ။ (၂) ေဖာက္ျပန္-ပ်က္စီး-ေသာ။ (၃) ဟုတ္မွန္ေသာ သေဘာ-မွကင္း-မရွိ-ေသာ။ (၄) ခြၽတ္ယြင္း-ေဖာက္ျပန္-မဟုတ္-မမွန္-မွားယြင္း-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vitatha:ဝိ-တထ (န)
မမွန္ေသာ စကား။ မုသားဆိုျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vitatha:ဝိ-တထ (တိ)
မမွန္သည္။ ခၽြတ္ယြင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,