Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vitaṇḍavāda,【陽】 詭辯。 ~vādī,【陽】 詭辯學者。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vitaṇḍavāda,【陽】詭辯(sophistry)。vitaṇḍavādī(vitaṇḍavādin),【陽】詭辯學者(sophist,arguer DhsA 3 (so read for vidaḍḍha))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vitaṇḍavāda: vitaṇḍavāda(pu)
ဝိတ႑ဝါဒ(ပု)
«vitaṇḍa+vāda+ṇa.vitaṇḍa+vāda»
[ဝိတ႑+ဝါဒ+ဏ။ ဝိတ႑+ဝါဒ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vitaṇḍavāda:[m.] sophistry.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VITAṆḌAVĀDA:[m] chủ nghĩa ngụy biện --vādī [m] người ngụy biện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vitaṇḍavāda:ဝိတ႑ဝါဒ(ပု)
[ဝိတ႑+ဝါဒ+ဏ။ ဝိတ႑+ဝါဒ]
(၁) ဝိတ႑အယူ။ (၂) (က) ဝိတ႑အယူ- ဆန္႔က်င္ဘက္စကား- ကိုေျပာဆိုတတ္သူ။ (ခ) ဝိတ႑အယူရွိသူ။ (၁) ဝိတ႑ဝါဒီ- ၾကည့္။ (၂) ေအာက္ပုဒ္ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vitaṇḍavāda:ဝိတ႑-ဝါဒ (ပ)
စဥ္းလဲစီးနင္းေသာ စကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,