Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vitāna:m.n.[<vi-tan] 天蓋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vitāna,【中】 天篷。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vitāna,【中】天篷。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vitāna: vitāna(pu,na)
ဝိတာန(ပု၊န)
«vi+tanu+ṇa.candātapevitanyateti vitānaṃ.vitanoti avayaveti vitānaṃ.ṭī.299,631.vitāna-saṃ.viāṇa-prā.»
[ဝိ+တႏု+ဏ။ စႏၵာတေပဝိတႏ်ေတတိ ဝိတာနံ။ ဝိတေနာတိ အဝယေဝတိ ဝိတာနံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၉၊၆၃၁။ ဝိတာန-သံ။ ဝိအာဏ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vitāna:[nt.] a canopy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vitāna,(m.& nt.) [fr.vi+tan] spread-out,canopy,awning Vin.IV,279; J.I,40,62,83; DhA.II,42; SnA 447; VvA.32,173; PvA.154.See also cela°.(Page 620)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VITĀNA:[nt] long đình,tán,lọng che trên bàn thờ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vitāna:ဝိတာန(ပု၊န)
[ဝိ+တႏု+ဏ။ စႏၵာတေပဝိတႏ်ေတတိ ဝိတာနံ။ ဝိတေနာတိ အဝယေဝတိ ဝိတာနံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၉၊၆၃၁။ ဝိတာန-သံ။ ဝိအာဏ-ျပာ။]
(၁) ဗိတာန္၊ မ်က္ႏွာၾကက္။ (၂) အေပါင္း။ (၃) က်ယ္ျပန္႔ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vitāna:ဝိ-တာန (ပ) (ဝိ√တန္+ဏ)
မ်က္ႏွာၾကက္။ ဗိတာန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,