Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
visuddha:a.[visujjhati の pp.Sk.viśuddha] 清き,清浄の,純粋の.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Visuddha,(Visujjhati‘凈化’的【過分】),已乾凈,已純粹,已明亮,已無瑕疵,已使神聖。visuddhatā,【陰】visuddhatta,【中】純凈,清潔。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
visuddha:[pp.of visujjhati] clean; pure; bright; stainless; sanctified.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Visuddha,(adj.) [pp.of visujjhati] clean,pure,bright; in appld meaning:purified,stainless,sanctified Vin.I,105; D.III,52 (cakkhu); S.II,122 (id.); IV,47 (sīla); A.IV,304 (su°); Sn.67,517,687; Nd2 601; Pug.60; PvA.1 (su°); Sdhp.269,383.(Page 640)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VISUDDHA:(pp của visujjhati) sạch sẽ,trong sạch,xán lạn,không nhơ bẩn,thần thánh hóa --tā [f] tta [nt] sự trong sạch,không nhơ bẩn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
visuddha:thanh tịnh,sự trong sạch,sự tinh khiết
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visuddha:ဝိ-သုဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√သုဓ္+တ)
အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,