Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vissajjana,【中】 授予,派遣,流出,答案,開支。 ~ka,【形】 答復的,授予的,花費的。(p301)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vissajjana,【中】授予,派遣,流出,答案,開支。vissajjanaka,【形】答覆的,授予的,花費的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vissajjana:[nt.] bestowing; sending off; discharging; an answer; expenditure.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vissajjana,(nt.) & °ā (f.) [fr.vissajjeti] 1.giving out,bestowing Nd1 262 (dhana°).-- 2.sending off,discharging J.I,239 (nāvā° putting off to sea).-- 3.answer,reply Vism.6,84; often in combn pucchā° question and answer,e.g.Mhvs 4,54; PvA.2.(Page 641)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VISSAJJANA:[nt] sự tặng cho,gởi đi,bổ gánh nặng,một câu trả lời,sự xài phí --naka [a] trả lời,tặng cho,xài phí
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vissajjana:ဝိ-ႆဇၨန (န) (ဝိ√သဇၨ္+ယု)
စြန္႔ျခင္း။ အေျဖ။ ေျဖဆိုျခင္း။
ပဥႇႆ ဝိႆဇၨနံ၊ ျပႆနာကို ေျဖဆိုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,