Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
visesa:m.[Sk.viśeṣa<vi-śiṣ] 差別,特質; 殊勝,別論.-ādhigama 勝智.-gāmin 勝進者.-bhāgin 勝進分.-bhāgiya 勝進分,勝分の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Visesa,【陽】 1.卓越,差異。 2.造詣。 ~ka,【陽】 特征。 ~gāmī,【形】造詣非凡的。 ~bhāgiya,【形】 導致非凡的,導致進步的。 ~sādhigama,【陽】 特殊的造詣。(p300)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Visesa,【陽】1.卓越,差異(distinction )。。visesaka,【陽】特徵。visesagāmī,【形】造詣非凡的。visesabhāgiya,【形】導致非凡的,導致進步的。visesādhigama,【陽】特殊的造詣。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
visesa: 特性、區別、特質
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
visesa:[m.] 1.distinction; difference; 2.attainment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Visesa,[fr.vi+śiṣ,cp.Epic Sk.viśeṣa] 1.(mark of) distinction,characteristic,discrimination A.I,267; S.IV,210; J.II,9; Miln.29; VvA.58,131; PvA.50,60.-- 2.elegance,splendour,excellence J.V,151; DhA.I,399.-- 3.distinction,peculiar merit or advantage,eminence,excellence,extraordinary state D.I,233 (so for vivesa all through?); A.III,349 (opp.hāna); J.I,435; VvA.157 (puñña°); PvA.71 (id.),147 (sukha°).-- 4.difference,variety SnA 477,504; VvA.2; PvA.37,81,135 (pl.= items).Abl.visesato,distinctively,altogether PvA.1,259.-- 5.specific idea (in meditation),attainment J.VI,69:see & cp.Brethren 24,n.1; 110.-- Cp.paṭi°

--âdhigama specific attainment A.IV,22; M.II,96; Nett 92; Miln.412; DhA.I,100.[Cp.BSk.viśeṣadhigama Divy 174].--gāmin reaching distinction,gaining merit A.II,185; III,349 sq.; S.V,108.--gū reaching a higher state or attainment J.VI,573.--paccaya ground for distinction VvA.20.--bhāgiya participating in,or leading to distinction or progress (spiritually) D.III,272 sq.277,282; Nett 77; Vism.11,88 (abstr.°bhāgiyatā).(Page 641)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VISESA:[m] sự phân biệt,sự khác nhau,sự giác ngộ --ka [m] dấu hiệu đặc biệt (tốt) --gāmī [a] đến nơi riêng biệt --bhagiya [a] dẫn đến nơi tấn hóa --sadhigama [m] được giác ngộ (đắc thành) đặc biệt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visesa:ဝိေသသ (ပ) (ဝိ√သိသ္+ဏ)
ထူးျခင္း။ အထူး။ ဈာန္မဂ္ဖိုလ္အထူး။ လြန္ကဲထူးဆန္းျခင္း။ ထူးကဲသာလြန္ျခင္း။ ဂုဏ္အထူး။ ေက်းဇူးအထူး။
ဝိေသသေတာ၊ အထူးအားျဖင့္။ ဝိေသသာယ၊ ထူးသည္၏အျဖစ္ငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,