Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
visaya:m.[Sk.viṣaya<viṣ] 境,対境,境域,(感官の)対象.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Visaya,【陽】 地方,區域,領域,物體,範圍,肉體上的快樂,立足點。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Visaya,(梵visaya,fr.vi+wī),【陽】境界,地方,區域,物體,範圍,肉體上的快樂,立足點,塵(真諦等舊譯家將之譯作‘塵’,新譯作‘境’或‘境界’。引起眼、耳、鼻、舌、身、意六根的感覺思惟作用的對象。計有六種,即色、聲、香、味、觸、法,稱之六塵、六境。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
visaya:[m.] locality; region; sphere; object; scope; sensual pleasure; footing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Visaya,[cp.Sk.viśaya,fr.vi+śī] 1.locality,spot,region; world,realm,province,neighbourhood Sn.977.Often in foll.combns:petti° (or pitti°) and pettika (a) the world of the manes or petas M.I,73; S.III,224; V,342,356 sq.; A.I,37,267; II,126 sq.; III,211,339,414 sq.; IV,405 sq.; V,182 sq.; Pv.II,22; II,79; J.I,51; PvA.25 sq.59 sq.214.(b) the way of the fathers,native or proper beat or range D.III,58; S.V,146 sq.; A.III,67; J.II,59.Yama° the realm of Yama or the Dead Pv.II,82 (=petaloka PvA.107).-- 2.reach,sphere (of the senses),range,scope; object,characteristic,attribute (cp.Cpd.143 n.2) S.V,218 (gocara°); Nett 23 (iddhi°); Miln.186,215,316; Vism.216 (visayī-bhūta),570=VbhA.182 (mahā° & appa°); KhA 17; SnA 22,154 (buddha°),228 (id.); PvA.72,89.--avisaya not forming an object,a wrong object,indefinable A.V,50; J.V,117 (so read for °ara); PvA.122,197.-- 3.object of sense,sensual pleasure SnA 100.(Page 639)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VISAYA:[m] chỗ,nơi,miền,khu vực,mục tiêu,khoảng chỗ,sự vui thích ngũ trần,phạm vi,sự đứng vững,tình trạng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visaya:ဝိသယ (ပ) (ဝိ√သီ+အ)
အရာ။ တည္ရာ။ ၫႊန္ျပအပ္ေသာ အရာ။ အာ႐ံု။ ဘံု။ ႏိုင္ငံ။ ပိုင္နက္။
ဝိသယေတာ၊ အာ႐ံုျပဳေသာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,