Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
visama:a.n.[vi-sama] 不等の,不正の,非理の,異様の,険難の.-cariya 不平等行.-cārin 非正行者.-parihāra 不等の姿勢,険難の襲来.-lobha 非理貪,邪貪.visamā parisā 不等衆会.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Visama,【形】 不平順的,不相等的,不調和的。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Visama,(vi+sama3),【形】1.不平順的,不相等的,不調和的。2.無法的,錯誤的。3.奇異的。avisama,【反】無不平順的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
visama:[adj.] uneven; unequal; disharmonious.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Visama,(adj.) [vi+sama3] 1.uneven,unequal,disharmonious,contrary A.I,74; PvA.47 (vāta),131 (a°=sama of the “middle” path).-- 2.(morally) discrepant,lawless,wrong A.III,285; V,329; Sn.57 (cp.Nd2 599); Miln.250 (°diṭṭhi).-- 3.odd,peculiar,petty,disagreeable A.II,87; Miln.112,304,357; J.I,391 (nagaraka).‹-› As nt.an uneven or dangerous or inaccessible place,rough road; (fig.) unevenness,badness,misconduct,disagreeableness A.I,35 (pabbata°); S.IV,117; Vbh.368 (two sets of 3 visamāni:rāga,etc.); Miln.136,157,277,351; J.V,70; VvA.301.--visamena (Instr.) in a wrong way Pv IV.14.(Page 639)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VISAMA:[a] không giống nhau,không bằng nhau,không điều hòa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
visama:bất bình
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visama:ဝိ-သမ (ပ)
မညီၫြတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visama:ဝိ-သမ (တိ)
မညီၫြတ္သည္။ မညီမွ်သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,