Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
visada:a.[Sk.viśada] 清き,白き; 明瞭な.-bhāva 明瞭,清明.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Visada,【形】 幹凈的,純粹的,顯然的。 ~kiriyā,【陰】 解釋。 ~tā,【陰】~bhāva,【陽】 明朗,純凈。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Visada,【形】乾凈的,純粹的,顯然的。visadakiriyā,【陰】解釋。visadatā,【陰】visadabhāva,【陽】明朗,純凈。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
visada:[adj.] clean; pure; manifest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Visada,(adj.) [cp.Sk.viśada] 1.clean,pure,white D.II,14; Miln.93,247; Dāvs v.28.-- 2.clear,manifest Miln.93; DhsA.321,328 (a°); VbhA.388 sq.

--kiriyā making clear:see under vatthu1 --bhāva clearness Vism.128; Tikp 59.(Page 639)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VISADA:[a] sạch sẽ,trong sạch,rõ ràng,minh bạch --kiriỳa [f] sự làm cho rõ,cho trong --tā [f] --bhāva [m] sự rõ rệt,sự trong sạch
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visada:ဝိ-သဒ (တိ) (ဝိ√သဒ္+အ)
သန္႔ရွင္းသည္။ စင္ၾကယ္သည္။ ထင္ရွားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,