Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
visabhāga:a.[vi-sabhāga] 非相似の,非同分,異分の,異性の.-ārammaṇa 異分の所縁,男根.-santati 非相似相続.-suñña 異分空.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Visabhāga,【形】 不同的,相反的,不尋常的。(p299)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Visabhāga,【形】不同的,相反的,不尋常的,異常的,異分,異類。visabhāga-dhātu﹐他界。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
visabhāga:[adj.] different; contrary; uncommon.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Visabhāga,(adj.) [vi+sabhāga] different,unusual,extraordinary,uncommon Miln.78 sq.; DA.I,212; Vism.180 (purisassa itthisarīraṁ,itthiyā purisa-sarīraṁ visabhāgaṁ),516; DhA.IV,52; PvA.118.--°ārammaṇa pudendum muliebre J.II,274 ≈ III,498.(Page 639)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
visabhāga:bất đồng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
visabhāga:ဝိ-သဘာဂ (တိ)
မတူသည္။ သေဘာမတူသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,